38301068 2228993240448948 8719482311864745984 n

          เทศบาลเมืองน่านจัดโครงการฝึกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านจราจร ประจำปี พ.ศ.2561 มุ่งหวังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเครื่องหมายจราจร สร้างจิตสำนึกที่ดี ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
          วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านจราจร(ความปลอดภัยบนท้องถนน) ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับข้อบังคับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎจราจร และการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆและเครื่องหมายจราจร ลดความประมาทอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ความตระหนัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุเบื้องต้น ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนและสามารถนำความรู้ไปแนะนำให้กับผู้อื่น

38205951 2228992860448986 7468257767585742848 n

          ในการฝึกอบรมฯครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลน่าน สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สถานีตำรวจภูธรเมืองน่านและห้างหุ้นส่วนจำกัดจงเกษมมอเตอร์ น่าน

38213681 2228993263782279 7031437023529402368 n

38269212 2228992847115654 3258613956880629760 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

Scroll to top