38239132 2225580287456910 6042357156781490176 n

          1 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สองของโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่จังหวัดน่าน โดยในวันนี้มีการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ คลองเจ้าฟ้า บ้านพวงพยอม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ดังกล่าว 

38036787 2225579850790287 3579111451664580608 n

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ศูนย์อำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ถือกำเนิดจัดตั้งขึ้นอันเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทาน แนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด”

38085979 2225579990790273 9130686749981278208 n

38218366 2225574830790789 881165252908023808 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

Scroll to top