38085314 2225430047471934 7700335517971251200 n

          1 ส.ค.2561 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดน่าน ” ภายใต้โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ณ ตลาดสดพระเนตร โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน กล่าวถึงที่มาของโครงการ โดยมีนายสนิท ปัญญาวงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดการตลาดสดบ้านพระเนตรและนายวิสุทธิ์ ไชยวงศ์ หัวหน้าบ้านบ้าน พระเนตร ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากเปิดงานอย่างเป็นทางการและคณะรณรงค์จาก ทสจ.น่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้าน(ทสม.) ร่วมรณรงค์ไปยังตลาดอภัยและตลาดตั้งจิตนุสรณ์ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

38126929 2225433154138290 8878167158585032704 n

          ถุงพลาสติกบรรจุที่นิยมใช้สูงมาก เนื่องจากมีความสะดวกสบายน้ำหนักเบาและราคาถูกถุงพลาสติกเป็น บรรจุภัณฑ์ที่ถูกใช้งานในระยะเวลาสั้นมาก แต่ใช้ระยะในการย่อยสลายได้ยาวนาน มากถึง 450 ปี จึงมีปริมาณขยะถุงพลาสติกสะสมและตกค้างเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ทุกภาคส่วน รวมทั้ง บริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุ ที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เนื่องจากจะเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จำเป็น และกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้านำถูกมาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก โดยให้เร่งรัดการดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดกิจกรรม(“ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”)ภายใต้ โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมส่งเสริมการปกครอง-ท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายลดปริมาณถุงพลาสติก หูหิ้วในตลาดสดลดลงร้อยละ 20 พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลดปริมาณการใช้กล่องโฟมในตลาดสด ลดลงร้อยละ 50จังหวัดน่านโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านจึงได้จัดทำกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดน่าน”ภายใต้โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมดังกล่าวขึ้น

38134373 2225430057471933 4713359271692075008 n

38137254 2225429867471952 413063617789820928 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

Scroll to top