36905700 2188940631120876 3110567469274628096 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองน่าน เกี่ยวกับ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ( Green City ) จนทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนระดับอาเซียน (ASEAN ESC Award )

37017699 2188940597787546 3654656730945552384 n

          11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารประหยัดพลังงาน เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบล ชนแดน นำคณะโดยนายมาโนช ชูจาด ปลัดเทศบาลตำบลชนแดน ในโอกาสที่คณะดังกล่าวเดินทาง มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเมืองที่ดี โดยเฉพาะประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ( Green City ) จนทำให้เทศบาลเมืองน่านได้รับการประกาศยกย่องให้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ อาทิ รางวัลเมืองสะอาดอาเซียน ( ASEAN Clean Tourist City Standard 2018-2020 ) รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน ( ASEAN Environmentally Sustainable City Award 2018 ) ทั้งนี้จากการที่เทศบาลตำบลชนแดน มีนโยบายที่จะพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

36957665 2188941357787470 360012173159694336 n

36912354 2188941337787472 4955272540135096320 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top