36916357 2185584441456495 6992153766581501952 n

          9 กรกฎาคม 2561 ที่ บริเวณกำแพงเมือง-คูเมือง จังหวัดน่าน นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคม "เมืองน่าน” ขณะที่ยาบสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นผู้กล่าวตอนรับผู้ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงวุฒิด้านวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บุคลากรเทศบาลเมืองน่าน สื่อมวลชนจากส่วนกลาง และประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมฯ ดังกล่าว

36229577 2185584448123161 1715298067009241088 n

          สืบเนื่องจากกำแพงเมือง-คูเมือง เมืองน่าน มีอายุยาวนานหลายร้อยปี ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม อีกทั้ง ณ ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่นแล้ว กรมธนารักษ์ จึงมีแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มิติด้านสังคม ในการบริหารทรัพย์สิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนา และบริหารจัดการที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ได้อย่างถูกต้อง และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มองค์กร หันมาสนใจและให้ความร่วมมือในการช่วยกันบำรุงรักษา ป้องกันระงับยับยั้งการบุกรุกทำลายกำแพงเมือง-คูเมือง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ให้คงสภาพแวดล้อมที่ดีสืบต่อไป

36844830 2185584201456519 3930169760473415680 n

          ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคม "เมืองน่าน” ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในการเปิดป้ายสื่อความหมาย (Interpretation Sign) กำแพงเมือง-คูเมือง เมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งภายในป้ายจะมีแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวของพื้นที่เมืองเก่าน่าน และข้อมูลเบื้องต้นของกำแพงเมือง-คูเมือง จากนั้นกรมธนารักรักษ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคม "เมืองน่าน” ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน

36847754 2185584461456493 7480412756961656832 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top