36327610 2168262669855339 3239085694068457472 n

          นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและกิจกรรมเตรียมความพร้อมชุมชนกองทุน แม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านดอนแก้ว ประจำปี 2561 ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังของแผ่นดิน ที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

          29 มิ.ย.2561 ณ ศาลาวัดดอนแก้ว นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและกิจกรรมเตรียมความพร้อมชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านดอนแก้ว ประจำปี 2561 ดำเนินกิจกรรมโดยงานพัฒนาชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน บทบาทของตำรวจและประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสที่ ปี 2561 ชุมชนบ้านดอนแก้วได้รับการเสนอเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.น่าน ทั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนบ้านดอนแก้วในการนี้ด้วย

36346021 2168253703189569 8690005461686026240 n

          ปัจจุบันสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดหลัก "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม" ซึ่งกำหนดให้เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ให้ร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่ามีเด็กและเยาวชน และประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการหลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอีก เช่น เด็กและเยาวชน เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ การสร้างการยอมรับ กล้าทำในสิ่งที่ท้าทาย การชักจูง และการหลอกลวง เป็นต้น ดังนั้น เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเพียงพอ ต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการรู้โทษที่ร้ายแรงของสิ่งเสพติดอย่างเหมาะสม การรู้จักการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และสิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังของแผ่นดิน ที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

36389654 2168253716522901 9006127389817700352 n

36373801 2168264863188453 3369642366175543296 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top