36376895 2168270403187899 1416619693283737600 n

          29 มิ.ย.2561 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านมอบหมายให้ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยความร่วมมือของเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่านบ้านพระเนตรและชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ในการนี้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ร่วมกับครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

36325808 2168270256521247 5782256488546304000 n

          ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
          ในสภาพการณ์ปัจจุบันปรากฏเกิดเหตุสาธารณภัย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนำมาซึ่งความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรวมทั้งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี เทศบาลเมืองน่านได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าวจึงได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซ้อมแผนฯ ได้มีโอกาสเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ทั้ง ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ สามารถจัดการและบรรเทาภัยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยได้ในเบื้องต้น และลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการเกิดสาธารณภัย 

36330915 2168270269854579 2248674323034275840 n

          วัตถุประสงค์ของการซ้อมแผนดังกล่าวเพื่อให้ ประชาชน แกนนำชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน สามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลการปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเตรียมการวางแผนและกำหนดพื้นที่เสียงภัย และให้ประชาชนสามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าใจในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ในการเตรียมความพร้อมตามแนวทางการป้องกันฯและนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และทันท่วงที สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนและของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ติดต่อสายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่าน โทร 199 หรือโทร 054-710261 / 085-6950655 ตลอด 24 ชั่วโมง

36396317 2168271446521128 5055828388938252288 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top