36188976 2161514033863536 5057862206276763648 n

          เทศบาลเมืองน่านเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากเทศบาลทั้ง 19 แห่งทั่วจังหวัดน่านร่วมประชุมหารือข้อราชการ สานพลังความร่วมมือสู่การบริหารจัดการ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
          25 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถ.มหายศ นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลเมืองน่านร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากเทศบาลต่างๆทั่วทั้งจังหวัดน่าน จำนวน 19 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลตำบลนาน้อย เทศบาลตำบลศรีษะเกษ เทศบาลตำบลขึ่ง เทศบาลตำบลเวียงสา เทศบาลตำบลกลางเวียง เทศบาลตำบลกองควาย เทศบาลตำบลดู่ใต้ เทศบาลตำบลหนองแดง เทศบาลตำบลท่าวังผา เทศบาลตำบลปัว เทศบาลตำบลเชียงกลาง เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เทศบาลตำบลศิลาแลง เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ เทศบาลตำบลงอบ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เทศบาลตำบลบ่อแก้ว และเทศบาลตำบลยอด 

36187921 2161514157196857 302879603360268288 n

          โดยก่อนการประชุมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นเทศบาลเมืองน่านได้นำเสนอวีดิทัศน์โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (THAILAND FUTURE CITY PROJECT) ของเทศบาลเมืองน่าน จากการได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 เมืองนำร่องของประเทศไทยให้เป็นเมืองต้นแบบ โดยความร่วมมือดำเนินโครงการขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เทศบาลเมืองน่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์กรภาคี โดยเฉพาะกรณีการนำเสนอข้อมูลศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนโดยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) 
ในที่ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการต่างๆ ของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมถึงหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาล การส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานการจัดบริการสาธารณะ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

36259899 2161514280530178 6634404620280004608 n

36114161 2161514117196861 7246825587564609536 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

082811
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
201
197
1518
79315
6210
52692
82811

Your IP: 34.229.194.198
2019-02-22 15:12
Scroll to top