35645317 2149559255059014 4057805850524254208 n

          (18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดเวทีการประชุม สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองน่าน 
          ภายหลังจากการที่เทศบาลเมืองน่านร่วมกับผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและผู้แทนชุมชน หมู่บ้าน กลุ่ม ชมรม ได้ร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองน่าน ตามเจตนารมณ์ของ พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 การประชุมดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองน่าน พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองน่านต่อไป

35487897 2149559238392349 3077900386107916288 n

          “สภาองค์กรชุมชน” คือ เวทีประชุมของสมาชิกในตำบล เพื่อนำปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาในตำบลมาประชุมร่วมกัน เพื่อปรึกษาหารือ เสนอความเห็น เสนอแนะปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข หรือแนวทางการพัฒนาในท้องถิ่น”เมื่อที่ประชุมได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาชุมชนแล้ว เรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้เอง สภาองค์กรชุมชนฯ และสมาชิกก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที แต่หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ สภาองค์กรชุมชนตำบลสามารถนำไปเสนอแนะการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้

35776178 2149559135059026 8706943816269037568 n

          นอกจากนี้ในที่ประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล ยังสามารถเสนอแนะต่อผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชน ในเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ฯลฯ จะเห็นได้ว่า สภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีหรือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยตัวเอง โดยยึดหลักการประชาธิปไตยจากฐานรากที่แท้จริง

35507767 2149559111725695 4189517314783182848 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top