35332477 2144673022214304 6410452514226831360 n

          ผู้แทนจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ [Management System Certification Institute(Thailand)]ตรวจประเมิน เทศบาลเมืองน่าน หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนปีงบประมาณ 2561 ซึ่งดำเนินโครงการดังกล่าวโดย อพท. 
          14 มิ.ย.2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าฝ่ายงานและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์ในประเด็นการจัดการด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองน่าน การวางแผนด้านการตลาดการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวทางอารยสถาปัตย์ การอนุรักษ์วิถีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน จากงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดฯ กองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างสุขาภิบาล กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา ฯลฯ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังจากที่เทศบาลเมืองน่านได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางสาวนริสา ตรีเนตร หัวหน้าผู้ทวนสอบตรวจประเมิน คุณพรศิริ สุพัฒน์ ผู้ทวนสอบตรวจประเมิน และคณะฯ โครงการดังกล่าวดำเนินการในพื้นที่ที่ อพท.เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

35298602 2144673032214303 7133392258576941056 n

          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกำหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนาในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการประสานงานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษในภาพรวมของประเทศ และดำเนินการประกาศ สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่พิเศษแห่งใหม่ รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว ได้จัดทำ “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยศึกษามารฐานที่เกี่ยวข้องระดับสากล อาทิ ISO 9001 / ISO 14001 / ISO20121 / ISO 26000 / Global Sustainable Council [GSTC]/ Responsible Tourism Requirement [South Africa] ทั้งนี้การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวเพื่อให้ อบต. และ เทศบาลต่างๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีการประชาสัมพันธ์ตลอดจนสามารถนำมาตรฐานการการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

35437368 2144673308880942 2673241280581992448 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top