35332477 2144673022214304 6410452514226831360 n

          ผู้แทนจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ [Management System Certification Institute(Thailand)]ตรวจประเมิน เทศบาลเมืองน่าน หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนปีงบประมาณ 2561 ซึ่งดำเนินโครงการดังกล่าวโดย อพท. 
          14 มิ.ย.2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าฝ่ายงานและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์ในประเด็นการจัดการด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองน่าน การวางแผนด้านการตลาดการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวทางอารยสถาปัตย์ การอนุรักษ์วิถีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน จากงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดฯ กองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างสุขาภิบาล กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา ฯลฯ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังจากที่เทศบาลเมืองน่านได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางสาวนริสา ตรีเนตร หัวหน้าผู้ทวนสอบตรวจประเมิน คุณพรศิริ สุพัฒน์ ผู้ทวนสอบตรวจประเมิน และคณะฯ โครงการดังกล่าวดำเนินการในพื้นที่ที่ อพท.เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

35298602 2144673032214303 7133392258576941056 n

          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกำหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนาในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการประสานงานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษในภาพรวมของประเทศ และดำเนินการประกาศ สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่พิเศษแห่งใหม่ รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว ได้จัดทำ “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยศึกษามารฐานที่เกี่ยวข้องระดับสากล อาทิ ISO 9001 / ISO 14001 / ISO20121 / ISO 26000 / Global Sustainable Council [GSTC]/ Responsible Tourism Requirement [South Africa] ทั้งนี้การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวเพื่อให้ อบต. และ เทศบาลต่างๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีการประชาสัมพันธ์ตลอดจนสามารถนำมาตรฐานการการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

35437368 2144673308880942 2673241280581992448 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

082800
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
190
197
1507
79315
6199
52692
82800

Your IP: 34.229.194.198
2019-02-22 14:59
Scroll to top