35314750 2141748095840130 9078416873434906624 n

          13 มิ.ย.61 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลเมืองน่านเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
          ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลเริ่มบังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยที่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้ประชาชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ โดยมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธี ประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง แต่ละวิธีจะกำหนดวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีการกำหนดบทลงโทษ ตามมาตรา 120 ในการกระทำผิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสี่ปี หรือ ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง สองแสนบาท หรือ ทั้งจำและปรับ ไว้ด้วย

35265683 2141748442506762 398485197412106240 n

          ดังนั้น เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาด การถูกร้องเรียน และการถูกลงโทษ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพ บุคลากรในด้านกระบวนการจัดหาพัสดุและเบิกจ่าย ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในเวลาอันรวดเร็ว และลดความเสี่ยง

35237508 2141748262506780 672924820123418624 n

35114109 2141748475840092 160088652486017024 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

082196
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
238
903
79315
5595
52692
82196

Your IP: 34.207.152.62
2019-02-20 01:21
Scroll to top