34637616 2134366339911639 1695443618610806784 n

          ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 4 / 2561 ติดตามความก้าวหน้าโครงการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561 (LTC) หารือและพิจารณาโครงการประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
          ณ ห้องประชุมอาคารประหยัดพลังงาน เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานกรรมการกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยนายเสริม ลอวิดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน กองทุน สปสช. เทศบาลเมืองน่าน คนที่ 1 คณะกรรมการกองทุนฯ นายเพิ่มสวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

34715064 2134366683244938 6737022169349357568 n

          โดยในที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน LTC หรือระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long Term Care : LTC) ซึ่งหมายถึงการจัดบริการสาธารณสุขและบริการสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะยากลําบาก อันเนื่องมาจากภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุ ความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจําวัน โดยมีรูปแบบทั้งที่เป็นทางการ (ดูแลโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขและสังคม) และไม่เป็นทางการ (ดูแลโดยครอบครัว อาสาสมัคร เพื่อน เพื่อนบ้าน) ซึ่งบริการทดแทนดังกล่าวมักเป็นบริการสังคมเพื่อมุ่งเน้นในด้านการฟื้นฟู บําบัด รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดําเนินชีวิตให้เป็นอิสระเท่าที่จะเป็นไปได้โดยอยู่บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยสรุปคือ เป็นบริการสาธารณสุขและบริการสังคมที่จัดสําหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เป็นผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง หรือติดบ้าน โดยบริการด้านสาธารณสุขมักเป็นเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ การพยาบาล ในขณะที่ความต้องการบริการด้านสังคมมักมากกว่าและมีทั้งในเรื่องการช่วยเหลือในชีวิตประจําวัน เช่น อาหารการกิน การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การขับถ่าย งานบ้าน รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ เป็นต้น 

34758962 2134366513244955 1700321662076977152 n

          โครงการ “การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ” เน้นบูรณาการด้านบริหารสาธารณสุขและบริหารด้านสังคมในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน/ตำบล/ครอบครัว) คำนึงถึงความยั่งยืนและเป็นไปได้ของงบประมาณระยะยาวในอนาคต สนับสนุนการมีส่วนร่วม โดยให้ อปท. เป็นเจ้าภาพหลักภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมถูมิในพื้นที่ พัฒนาและขยายระบบบริการโดยมีผู้จัดการ (Care Manager : พยาบาลหรือนักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ฯลฯ) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ Care Giver : CG ที่ผ่านการฝึกอบรม

34624265 2134366676578272 7948883235281305600 n

          กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายไต้ยุทธศาสตร์ของกองทุน 6 ยุทธศาสตร์ ระหว่าง ปี พ.ศ.2559-2561 คือ 1.การป้องกันและลดโรคติดต่อ 2.การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 3.การรณรงค์และปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 4.การลดปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการ 5. การลดปัญหาในเด็กและเยาวชน 6.การดำเนินงานด้านชุมชนปลอดภัย เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน” กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 1.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 3.กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5.กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่องานหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 054-710234 ต่อ 107

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

082174
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
238
881
79315
5573
52692
82174

Your IP: 34.207.152.62
2019-02-20 00:42
Scroll to top