17523289 1703963656285245 6686172066562528446 n

          เทศบาลเมืองน่านเร่งตรวจสอบพนังกั้นน้ำและเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เตรียมรับมือ น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปีนี้ ขณะที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือ ตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำแบบใช้เรดาร์ เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลระดับน้ำ สถานการณ์ตลอดจนปริมาณน้ำ ณ บริเวณสถานีวัดระดับน้ำ N1 กาดแลง

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยกับทีมข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านว่า ในปี พ.ศ.2549 และปี พ.ศ.2554 จังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านและพื้นที่ใกล้เคียงสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจการค้าเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนปีนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบพนังกั้นน้ำ จุดที่ต้องนำแผ่นซีเมนต์ปิดกั้นน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงขึ้น ตามโครงการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองน่าน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและทดลองการใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ทำการตรวจสอบประตูระบายน้ำตามจุดต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังได้เตรียมอุปกรณ์กู้ภัยที่จำเป็น หรือแม้แต่เรือกู้ชีพกูภัยสำหรับใช้ในเหตุการณ์น้ำท่วมและสถานการณ์ฉุกเฉินก็มีการเตรีมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกัน มีการฝึกซ้อมแผนของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นประจำโดยเทศบาลเมืองน่านมีศูนย์วิทยุช้างค้ำและแผนการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนและเฝ้าระวังกรณีน้ำเหนือเพิ่มปริมาณสูงขึ้น โดยการติดตามตรวจสอบด้วยเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

18740766 1703963659618578 5928319573623287190 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ด้วยระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งแบบถาวรบริเวณประตูน้ำปากคลองเจ้าฟ้า ให้กับเทศบาลเมืองน่าน เพื่อสูบน้ำกรณีน้ำ ลำห้วยลี่ และลำห้วยมุ่นเพิ่มระดับสูงขึ้น ที่ไหลมาบรรจบกันที่คลองเจ้าฟ้า จำนวน 3 เครื่องข้อมูลเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการสนับสนุนใหม่ใช้ระบบไฟฟ้าลักษณะเป็นเครื่องสูบน้ำติดตั้งแบบถาวรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร.ปริมาณการสูบน้ำต่อเครื่อง 180 ลบ.ม./นาที (จำนวน 3 เครื่อง = 540 ลบ.ม./นาที) ปริมาณการสูบน้ำ 3 เครื่อง/ชั่วโมง 32,400 ลบ.ม. นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำ อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการผันน้ำห้วยมุ่นไปยังห้วยส้มป่อย เพื่อผันน้ำที่มาจากทิศตะวันตก ของเมืองที่เคยไหลเข้าท่วมตลาดบน ถนนอันตวรฤทธิเดช ฯลฯ โดยการวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.60 เมตร วางใต้ดินจากถนนบายพาส 4 เลน ไปยังห้วยส้มป่อย จากนั้นผันน้ำลงสู่แม่น้ำน่าน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองน่านอย่างยั่งยืน 

18814022 1703960382952239 4172720604944581877 n

          ด้านศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ก็ได้มีการติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำแบบใช้เรดาร์ เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลระดับน้ำ สถานการณ์ตลอดจนปริมาณน้ำ ณ บริเวณสถานีวัดระดับน้ำ N1 กาดแลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การเตรียมการทุกๆด้าน เป็นไปอย่างรอบคอบและอาศัยหลักวิชาการเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถป้องกันหรือเผชิญเหตุน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

18740585 1703959899618954 6235536746914047609 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

Scroll to top