32228727 2102815433066730 4862110765294813184 n

          ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เข้าหารือนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหารเมืองน่าน กรณี หารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) Nan Community Center for Cultural and Cycle Tourism (Long Nan Center) ซึ่งมีที่ตั้งบริเวณพื้นที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ พื้นที่ติดกับข่วงเมืองน่านและวัดภูมินทร์ ศูนย์ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 3 โครงการนำร่อง ได้แก่ การจัดสร้างศูนย์ล่องน่าน การดำเนินโครงการไฟฟ้าส่องสว่างให้กับโบราณสถานในพื้นที่เมืองเก่าน่าน และการจัดการขยะแบบครบวงจรในชุมชน โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ( TFCP) ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเทศบาลเมืองน่าน

32226733 2102815423066731 6032660834319073280 n

32202730 2102815493066724 3960838403947233280 n

32332192 2102814946400112 4328453021408165888 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top