32169000 2100703356611271 2777088392888844288 n

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายวรกิติ ศรีทิพากร รอง ผวจ.น่าน พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณรงค์ อินโส ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการสมาชิก อปพร.จำนวน 60 นาย เข้าร่วมการฝึกอบรม ทบทวน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ ช่วยลดอัตราการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ พัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง การปฏิบัติงานเป็นไปแนวทางเดียวกัน ร่วมมือเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมที่จะเข้าระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งการฟื้นฟูบูรณะหลังจากภัยพิบัติผ่านไปแล้ว อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาสำนึกรักความปลอดภัย สามารถร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด

32116358 2100703613277912 2419808888376262656 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นนโยบาย ที่สำคัญของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยได้ริเริ่มวางรากฐานระบบบริหารจัดการภัยพิบัติให้กับชุมชน โดยการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ และเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยให้ประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในรูปแบบอาสาสมัคร หรือที่เรียกว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้มีความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะสมาชิก อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งมาแล้ว และออกปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายไปบ้างแล้ว และโดยที่ภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรง มากยิ่งขึ้น สมควรที่จะได้รับการฝึกอบรม เพื่อทบทวนองค์ความรู้และ มีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภัยพิบัติมีความรุนแรง สลับซับซ้อน ป้องกันและแก้ไขได้ยากมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สมาชิก อปพร.ทุกท่านสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ชุมชน และสังคมโดยรวมสืบไป

32260872 2100703143277959 9174630725050171392 n

32169110 2100703373277936 8179713147343470592 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

082756
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
146
197
1463
79315
6155
52692
82756

Your IP: 34.229.194.198
2019-02-22 13:53
Scroll to top