กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองน่าน

Latest 20 threads of all forums

31081688 2078505935497680 1329750589772713102 n

          20 เม.ย. 2561 ณ.ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะศึกษางานจากเทศบาลตำบลจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นำโดยนายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง นายศักดา สินธิ์ภมร ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึงและคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและนวัตกรรมด้านชุมชนปลอดภัยโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของเทศบาลเมืองน่าน

30704659 2078506358830971 563491970405469623 n
          ทั้งนี้ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้บรรยายพิเศษกรณีการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่า ที่มีชีวิต”Nan The city of Happiness : A Lively Old Town หลังจากที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A safe Community) จากองค์กรอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี พ.ศ.2556 และล่าสุดได้รับการประกาศยกย่อง จากอาเซียนให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ASEAN ESC Award 2017) และรางวัลมาตรฐานอาเซียนด้านเมืองที่มีความสะอาด (ASEAN Clean Tourist City Standard 2018-2020) ด้วยนโยบายสร้างความสุขให้พลเมืองเมืองน่าน ก้าวย่างจากเมืองน่านน่าอยู่ สู่ น่าน…นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต (Nan The City of Happiness : A Lively Old Town) ประกอบด้วยพันธกิจ 6 ด้าน ได้แก่ เมืองที่มีความสะอาดสวยงาม เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองที่มีศิลปวัฒนาธรรมประเพณีอันดีงาม เมืองปลอดภัย เมืองสังคมคุณภาพธรรมภิบาล และเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

30740895 2078505942164346 4893983678921578503 n

30743635 2078506082164332 3631811725782557517 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top