30740615 2077466825601591 2418036988048404435 n

          ที่วัดช้างค้ำวรวิหาร ได้มีการจัดพิธีสรงน้ำ สูมาการวะ พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระผู้ใหญ่ โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน ได้พร้อมกันที่วัดช้างค้ำวรวิหาร เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำสูมาการวะ ขอพรจากพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง 2561 โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านนำโดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมพิธีสรงน้ำและขอพรเจ้าคณะจังหวัดน่าน ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ในโอกาสนี้ด้วย โดยเจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้ให้คติธรรมเตือนใจ ในการใช้ชีวิตอย่างรู้สติอยู่เสมอ ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในศีลธรรม และมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อให้เจริญในชีวิตและหน้าที่การงาน

30742134 2077466925601581 6051306194321661983 n

30724993 2077466775601596 1281837561263441978 n

30711913 2077466748934932 8109796347861069321 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top