30742284 2077223722292568 4159603066589112543 n

          วานนี้ (18 เม.ย.2561) ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางโสภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดน่าน” ขึ้น ในวัน พุธ ที่ 18 เมษายน 2561เพื่อรับการสนับสนุนสิ่งของและเงินเป็นรางวัลในการดำเนินงานตามพันธกิจ ตลอดจนช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชน ร้านค้า ผู้ประกอบการต่าง ๆตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ สำนักงานเทศบาลเมืองน่านได้ร่วมบริจาควัน รวมน้ำใจสู่กาชาดน่าน ในโอกาสนี้ นำโดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
          จังหวัดน่านได้กำหนด “จัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561” ในระหว่างวันที่ 27 เม.ย.61-6 พ.ค. 61 ณ บริเวณลานรวมใจ ริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่าง ๆส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านตลอดจนการจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top