30707457 2077258198955787 3276887127171927847 n

          นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมพิธีแถลงข่าวการปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดน่าน ภาพรวมมีจำนวนครั้งอุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 62 ครั้ง ลดลงจากปีที่แล้ว 5 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 66 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย
          ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดน่าน จังหวัดน่านมีข้อมูลเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 สถิติสะสม ช่วงวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 มีจำนวนครั้งอุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุ 62 ครั้ง เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (67 ครั้ง) ลด 5 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ รวม 66 ราย เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (70 ราย) ลดลง 4 ราย แยกเป็นเพศชาย 55 ราย และเพศหญิง 11 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย จำนวนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุจากมากไปน้อย 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงสา 13 ครั้ง ปัว 8 ครั้ง เมืองน่าน 7 ครั้ง ท่าวังผา 7 ครั้ง เชียงกลาง 6 ครั้ง แม่จริม 4 ครั้ง นาน้อย 4 ครั้ง สันติสุข 3 ครั้ง นาหมื่น 3 ครั้ง บ้านหลวง 2 ครั้ง สองแคว 2 ครั้ง ภูเพียง / บ่อเกลือ / เฉลิมพระเกียรติ อำเภอละ 1 ครั้ง และอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ 1 อำเภอ คือ อำเภอทุ่งช้าง ส่วนการตั้งจุดตรวจ /ด่านตรวจ มีจำนวน 30 จุด มีผู้ปฏิบัติหน้าที่สะสมตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561 รวม 6,201 คน มีการเรียกตรวจ/ดำเนินคดี เรียกตรวจตามมาตรการหลัก รวม 18,320 คัน ดำเนินคดีทั้ง 10 มาตรการ จำนวน 3,162 คดี

30705871 2077258205622453 1260124293210608348 n

30710396 2077258202289120 2394757927336628498 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top