29790602 2060806683934272 8575847029769649850 n

          5 เม.ย.2561 นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ ณ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 63 โดยมี พ.อ.ดุษิต ปุระเสาร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้นำบรรดาเหล่าทหารในหน่วยและในพื้นที่พร้อมด้วยทายาทลูกหลาน พระเจ้าสุริยพงษ์ฯ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องสักการะ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ถวายสักการะพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัย ของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 ที่อนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

29791076 2060806810600926 5145358801536882317 n

          พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ มีพระนามเดิมว่า "เจ้าสุริยะ ณ น่าน" ประสูติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2374 ทรงเป็นราชโอรสในเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่านกับแม่เจ้าสุนันทา ในปีพ.ศ. 2398 และทรงได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น พระยาราชวงษ์ ต่อมา พ.ศ. 2431 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นว่าที่เจ้าอุปราช
          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้สถาปนาเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เลื่อนพระฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น พระเจ้านครน่าน มีพระนามปรากฏตามสุพรรณบัฎว่า "พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรี มหาราชวงศาธิบดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ์ วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย์ ณ นันทราชวงษ์" นับเป็นพระเจ้านครน่านองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์น่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ถึงแก่พิราลัยด้วยโรคชรา ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2461 สิริรวมอายุได้ 87 ปี

29683216 2060806823934258 3372337390585915391 n

          สำหรับในปี 2561 นี้เป็นปีที่ 100 ที่พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่านในอดีตที่ถึงแก่พิราลัย ในครั้งที่ได้ทรงปกครองเมืองน่าน ให้รอดพ้นจากภัยคุกคามต่าง ๆ ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน และผู้เป็นนักพัฒนาหลายๆ ด้านที่สำคัญ เช่น ด้านการปกครอง พระองค์ทรงมีทศพิธราชธรรม ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน โดยเมตตาธรรม ทรงโปรดให้ยกเลิกโทษประหารทางอาญาทั้งสิ้น เป็นผู้มีวิริยะอุสาหะ ทรงมองเห็นการณ์ไกล ได้จัดวางผังเมือง ขยายถนนให้กว้างขวางสะดวกแก่การสัญจรไปมา ดังที่ปรากฏเห็นปัจจุบัน

29791201 2060806893934251 5288932825084846844 n

          ด้านการทหาร ได้ทำนุบำรุงการทหารอย่างเข็มแข็ง รวบรวมกำลังพลเข้าสังกัดมูลนาย ฝึกปรือกำลังพลการรบ จัดตั้งยุ้งฉางสะสมเสบียงอาหาร กระสุนดินดำตำไว้มากมาย ประจักษ์ในหมู่พสกนิกร ชาวนันทบุรีศรีนครน่าน ด้านการศึกษา ได้สละทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือภาษาไทยขึ้นเป็นโรงเรียน แรกในนครน่าน เมื่อ พ.ศ.2450 ให้ชื่อว่า โรงเรียนสุริยานุเคราะห์ปฐมของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ในปัจจุบัน ส่วนด้านการศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านปริยัติธรรม โดยได้ส่งพระสงฆ์ที่มีความสามารถ ไปเรียนพระปริยัติธรรมที่สำนักเรียนกรุงเทพมหานคร อีกทั้งได้ทรงสละทุนทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์วัด รวมทั้งปูชนียวัตถุในนครน่านเป็นอันมาก และยังสร้างหอไตรปิฎกหลังใหญ่ที่วัดพระธาตุข้างค้ำวรวิหาร ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

Scroll to top