19113816 2058764200805187 4031486637508600608 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านนำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านร่วมทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญชนมายุ 63 พรรษา จังหวัดน่านโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านและหน่วยงานภาคีร่วมจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จากสี่ภูมิภาค
          ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสดุดี ลงนามถวายพระพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 มีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายพลังมวลชน และประชาชน ต่างมีความปลาบปลื้มและ ชื่นชมพระบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศเวลา ทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปวงพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ขอถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวน่าน และชาวไทยตลอดกาล

29683592 2058764464138494 6673476730571559765 n

          และเนื่องในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ทางจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดให้มีกิจกรรมแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค เหนือ กลาง อีสาน และภาคใต้ ภายในบริเวณงาน นอกจากนี้ จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง อาทิ การแสดงรำถวายพระพร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา “ฟ้อนเอกลักษณ์ประเพณี นันทบุรีศรีนครน่าน” การตีกลองปูจาบ้านดอนมูล อำเภอท่าวังผา กาแสดงนักเรียนโรงเรียนน่านนคร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคา โรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ และการตีกลาองปูจาของนักเรียนโรงเรียนน่านนคร และการแสดงแบบเครื่องแต่งกายจากผู้แทนจังหวัดสี่ภูมิภาค ตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสี่ภาค ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณลานข่วงเมืองน่าน มีการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและจำหน่ายสินค้า และการแสดงบนเวทีจากสี่ภูมิภาคต่างๆ

29694901 2058764197471854 7210975532997389084 n

29572859 2058764320805175 8444130571065420356 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

Scroll to top