29542517 2051530978195176 8612269416458662082 n

          27 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นางอริสา บุญสมรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วย นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางลัดดา ฝายนันชัยรองปลัดเทศบาลเมืองน่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านทั้ง 3 โรงเรียน 

29595366 2051533344861606 5844585918265173727 n

          กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ได้แก่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) รวมถึงมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนดี กีฬาเด่น และผู้ปกครองที่เลี้ยงดูกุลบุตร – กุลธิดา เป็นเลิศทางการศึกษา เพื่อที่จะแสดงความ ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาและได้ประกอบคุณงามความดีแก่โรงเรียนและสังคมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในภาระหน้าที่ คือ จะต้องศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 จำนวน 150 คน

29542989 2051532671528340 5036144900998472067 n

29572378 2051530848195189 2725347160748038782 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top