29134007 2030679766946964 2393471930549921723 n

          เทศบาลเมืองน่านโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชมรม อสม. เขตเทศบาลเมืองน่านจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจำปี 2561 (10 มี.ค.2561)โดยมี นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ในการนี้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรี ร่วมกล่าวต้อนรับ อสม.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

29136635 2030679590280315 7168003382129036689 n

29067235 2030679373613670 246777804646628053 n

29101004 2030679376947003 7480286872502004923 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top