27973084 2007423249272616 4992489012318622409 n

          นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางวารีธร จินดาวรรณ หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวพบปะและให้กำลังใจผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) หนึ่งในกลไกลการดำเนินการอันสำคัญเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ Long Term Care (LTC) พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ตามโครงการพัฒนาทันตสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงผ่าน care giver โดยมีคณะนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาคารประหยัดพลังงาน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ

28055816 2007423105939297 8290110611787598074 n

          ปัจจุบันการก้าวสู้สังคมผู้สูงอายุของประเทศเป็นประเด็นทางประชากรและสุขภาพที่สำคัญ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีการพัฒนาแนวคิด ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ Long Term Care (LTC) คือ การจัดการบริการสาธารณสุขและบริการสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะยากลำบาก เนื่องมาจากภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง ความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน เป็นบริการสังคมเพื่อมุ่งเน้นการบำบัดฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีอิสระเท่าที่จะเป็นไปได้โดยอยู่บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยในระบบ LTC จะมีผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) เป็นผู้ดูแลของภาครัฐร่วมกับญาติโดยมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุตามแผนการดูแล (Care Plan) ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager) ซึ่งการดูแลสภาวะช่องปากถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบของ Care Giver ด้วย

28056567 2007423115939296 2382460280141314917 n

          รายงานด้านสาธารณสุขจะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่องปากกับโรคทางระบบอื่นๆ อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม เช่น การมีฟันไว้เคี้ยวอาหาร ความมั่นใจในตัวเอง อีกทั้งการมีสุขภาวะช่องปากที่สะอาดจะสามารถช่วยลดปัจจัยการเกิดโรคฟันผุ โรคปริทัศน์ อันสามารถนำไปสู่การสูญเสียฟันในอนาคตของผู้ป่วยได้ ดังนั้นหากผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นได้ ซึ่งการดูแลทันตสุขภาพของผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงนั้น มีผู้ที่ดูแลโดยตรง คือ Care Giver และญาติแต่ทั้งนี้การลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านจำนวน 10 คน จาก 10 หลังคาเรือน พบผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพ ที่ไม่เหมาะสม 10 คน มีฟันธรรมชาติเหลืออยู่ 7 คนเฉลี่ยคนละ 2.7 ซี่ ทั้ง 7 คน มีคราบจุลินทรีย์สะสมมากและมีภาวะปริทัศน์อักเสบ

28167976 2007423109272630 8853539211696980483 n

          และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก Care Giver 3 คน ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้พบว่า Care Giver ยังมีความรู้บางเรื่องในด้านทันตสุขภาพที่ไม่ถูกต้องรวมถึงไม่ตระหนักถึงทันตสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมากนัก ดังนั้นการเสริมสร้างทั้งความรู้ ทัศนคติ และทักษะความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่ Care Giver จึงมีความสำคัญมากในการมีภาวะทันตสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อันจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้ในอีกทางหนึ่ง จึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาทันตสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงผ่าน care giver โดยมีคณะนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

106040
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
90
178
268
103925
7233
7790
106040

Your IP: 54.87.61.215
2019-05-27 07:26
Scroll to top