27973084 2007423249272616 4992489012318622409 n

          นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางวารีธร จินดาวรรณ หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวพบปะและให้กำลังใจผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) หนึ่งในกลไกลการดำเนินการอันสำคัญเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ Long Term Care (LTC) พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ตามโครงการพัฒนาทันตสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงผ่าน care giver โดยมีคณะนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาคารประหยัดพลังงาน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ

28055816 2007423105939297 8290110611787598074 n

          ปัจจุบันการก้าวสู้สังคมผู้สูงอายุของประเทศเป็นประเด็นทางประชากรและสุขภาพที่สำคัญ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีการพัฒนาแนวคิด ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ Long Term Care (LTC) คือ การจัดการบริการสาธารณสุขและบริการสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะยากลำบาก เนื่องมาจากภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง ความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน เป็นบริการสังคมเพื่อมุ่งเน้นการบำบัดฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีอิสระเท่าที่จะเป็นไปได้โดยอยู่บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยในระบบ LTC จะมีผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) เป็นผู้ดูแลของภาครัฐร่วมกับญาติโดยมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุตามแผนการดูแล (Care Plan) ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager) ซึ่งการดูแลสภาวะช่องปากถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบของ Care Giver ด้วย

28056567 2007423115939296 2382460280141314917 n

          รายงานด้านสาธารณสุขจะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่องปากกับโรคทางระบบอื่นๆ อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม เช่น การมีฟันไว้เคี้ยวอาหาร ความมั่นใจในตัวเอง อีกทั้งการมีสุขภาวะช่องปากที่สะอาดจะสามารถช่วยลดปัจจัยการเกิดโรคฟันผุ โรคปริทัศน์ อันสามารถนำไปสู่การสูญเสียฟันในอนาคตของผู้ป่วยได้ ดังนั้นหากผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นได้ ซึ่งการดูแลทันตสุขภาพของผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงนั้น มีผู้ที่ดูแลโดยตรง คือ Care Giver และญาติแต่ทั้งนี้การลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านจำนวน 10 คน จาก 10 หลังคาเรือน พบผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพ ที่ไม่เหมาะสม 10 คน มีฟันธรรมชาติเหลืออยู่ 7 คนเฉลี่ยคนละ 2.7 ซี่ ทั้ง 7 คน มีคราบจุลินทรีย์สะสมมากและมีภาวะปริทัศน์อักเสบ

28167976 2007423109272630 8853539211696980483 n

          และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก Care Giver 3 คน ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้พบว่า Care Giver ยังมีความรู้บางเรื่องในด้านทันตสุขภาพที่ไม่ถูกต้องรวมถึงไม่ตระหนักถึงทันตสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมากนัก ดังนั้นการเสริมสร้างทั้งความรู้ ทัศนคติ และทักษะความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่ Care Giver จึงมีความสำคัญมากในการมีภาวะทันตสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อันจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้ในอีกทางหนึ่ง จึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาทันตสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงผ่าน care giver โดยมีคณะนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top