27867367 1998658906815717 2662672274246003402 n

          14 ก.พ.60 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายอำเภอ เมืองน่าน นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการคัดเลือก แนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่2) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่านโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและสื่อมลชนร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก
          โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เป็นโครงการที่จะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง แก้ปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่นในตัวเมืองน่านการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรในบริเวณตัวเมืองจังหวัดน่าน ซึ่งมีเขตทางแคบได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านบริเวณตัวเมืองน่าน และเป็นการเสริมเครือข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดน่านให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยในการพัฒนาพื้นที่ใหม่และเพิ่มการเข้าถึงของชุมชนใกล้แนวสายทาง อย่างไรก็ตามแนวทางเส้นทางอาจตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในระยะ 1 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะเข้าข่ายต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27752549 1998658903482384 404125152163344219 n

          ในการนี้ กรมทางหลวง ได้ทำการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เดอะเบสท์ คอนซัลท์ติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด และบริษัท เอ็นทิค จำกัด เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในโครงการ ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 การศึกษามีความก้าวหน้าโดยลำดับ จึงได้กำหนดให้จัดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้ โครงการสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 13 ตำบล ของจังหวัดน่าน ได้แก่ ตำบลสวก ตำบลนาขาว ตำบลถืมตอง ตำบลไชยสถาน ตำบลผาสิงห์ ตำบลกองควาย ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง ตำบลฝายแก้ว ตำบลนาปัง ตำบลน้ำเกี๋ยน ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง และตำบลน้ำปั้ว ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา ซึ่งในการศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ ได้กำหนดแนวเส้นทางที่เป็นไปได้ไว้ 3 แนวเส้นทางเลือก

27858021 1998659010149040 510940934417408738 n

27867371 1998659090149032 5532295629811372 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top