27749923 1996258887055719 6784515863107504878 n

          12 ก.พ.2561 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการคลังสมองเทศบาลเมืองน่านครั้งที่4 ประจำปี พ.ศ.2561 พร้อมด้วยนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะกรรมการคลังสมองเทศบาลเมืองน่านจากทุกกองฝ่าย จากการที่เทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการโครงการฯร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิทั่วจังหวัดน่านไปเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน ทั้งนี้ จากหัวข้อการจัดการประชุมในปีนี้ กำหนดไว้คือ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” Nan The City of Happiness : A Lively Old Town โดยแบ่งกลุ่มการระดมพลังคลังสมองไว้ 3 กลุ่ม มีประเด็นข้อเสนอแนะจากที่ประชุมที่น่าสนใจทั้ง 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่1 ประเด็น การศึกษาสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม มีแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่ “น่าน นครแห่งสุขภาพดี น่านโมเดล...เด็กไทยแก้มใส” มุ่งเสริมสร้างความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนได้เรียนรู้หาข้อมูล เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสื่อการเรียนที่ทันสมัยชัดเจนเข้าใจง่าย ส่งเสริมการใช้โปรแกรม Thai School Lunch (TSC) ในการบริหารจัดการอาหารกลางวัน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมนอกห้องเรียน ส่งเสริมการออกกำลังกาย การส่งเสริมบทบาทของครูผู้สอนศึกษาเรียนรู้และใส่ใจประเด็นสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

27858246 1996258770389064 3847099994008223845 n

          กลุ่มที่2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ด้านศาสนา ด้านการจัดภูมิสถาปัตย์ ด้านเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ เพื่อมุ่งสู่ “การท่องเที่ยววิถีน่านอย่างยั่งยืน” มีการระดมความคิดเห็นเสนอแนะ ควรให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมนักเรียนในช่วงเวลาเรียนปกติและฤดูร้อน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการใช้จักรยาน การสำรวจจุดเสี่ยงที่มีผลกระทบด้านความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย การดูแลต้นไม้ใหญ่ ในเขตเมือง การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย การสำรวจและส่งเสริมเส้นทางจักรยาน ในช่วงเวลาทั้งภาคกลางวันและการปั่นจักยานท่องเที่ยวเมืองเก่าในช่วงเวลากลางคืน ตามสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานตลอดจนเสริมสร้างวินัยด้านการจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน การจัดสถานที่ในเขตเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเมืองเก่าที่มีชีวิตเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
          กลุ่มที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ในที่ประชุมได้เสนอแนวคิดให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดจิตสำนึก สร้างความร่วมมือในการสร้างเมืองให้สะอาด สวยงาม ส่งเสริม การคัดแยกขยะต้นของ การใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติก หนุนเสริมชุมชนปลอดขยะ การจัดการขยะอินทรีย์ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

27750187 1996258673722407 7992618418413969549 n

          นายสุรพล เธียรสูตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลเมืองน่านได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากสหวิชาชีพสาขาต่างๆ ทั้งในระดับชาติและในพื้นที่จังหวัดน่านในการระดมพลังคลังสมองเพื่อสรรค์สร้างแผนงานในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนเป็นอย่างดียิ่ง ตามพันธกิจที่เทศบาลกำหนดไว้ 6 มิติ ได้แก่ เมืองสะอาดสวยงาม เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองปลอดภัย เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เมืองแห่งสังคมคุณภาพธรรมาภิบาลและเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยจะดำเนินการนำข้อเสนอแนะอันสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์จากคลังสมองทุกภาคส่วน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองน่านและแผนปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อสังคมต่อไป

27752239 1996258773722397 4403719566791929288 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

105510
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
213
422
1585
101744
6703
7790
105510

Your IP: 34.204.0.181
2019-05-24 18:49
Scroll to top