27749923 1996258887055719 6784515863107504878 n

          12 ก.พ.2561 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการคลังสมองเทศบาลเมืองน่านครั้งที่4 ประจำปี พ.ศ.2561 พร้อมด้วยนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะกรรมการคลังสมองเทศบาลเมืองน่านจากทุกกองฝ่าย จากการที่เทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการโครงการฯร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิทั่วจังหวัดน่านไปเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน ทั้งนี้ จากหัวข้อการจัดการประชุมในปีนี้ กำหนดไว้คือ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” Nan The City of Happiness : A Lively Old Town โดยแบ่งกลุ่มการระดมพลังคลังสมองไว้ 3 กลุ่ม มีประเด็นข้อเสนอแนะจากที่ประชุมที่น่าสนใจทั้ง 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่1 ประเด็น การศึกษาสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม มีแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่ “น่าน นครแห่งสุขภาพดี น่านโมเดล...เด็กไทยแก้มใส” มุ่งเสริมสร้างความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนได้เรียนรู้หาข้อมูล เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสื่อการเรียนที่ทันสมัยชัดเจนเข้าใจง่าย ส่งเสริมการใช้โปรแกรม Thai School Lunch (TSC) ในการบริหารจัดการอาหารกลางวัน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมนอกห้องเรียน ส่งเสริมการออกกำลังกาย การส่งเสริมบทบาทของครูผู้สอนศึกษาเรียนรู้และใส่ใจประเด็นสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

27858246 1996258770389064 3847099994008223845 n

          กลุ่มที่2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ด้านศาสนา ด้านการจัดภูมิสถาปัตย์ ด้านเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ เพื่อมุ่งสู่ “การท่องเที่ยววิถีน่านอย่างยั่งยืน” มีการระดมความคิดเห็นเสนอแนะ ควรให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมนักเรียนในช่วงเวลาเรียนปกติและฤดูร้อน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการใช้จักรยาน การสำรวจจุดเสี่ยงที่มีผลกระทบด้านความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย การดูแลต้นไม้ใหญ่ ในเขตเมือง การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย การสำรวจและส่งเสริมเส้นทางจักรยาน ในช่วงเวลาทั้งภาคกลางวันและการปั่นจักยานท่องเที่ยวเมืองเก่าในช่วงเวลากลางคืน ตามสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานตลอดจนเสริมสร้างวินัยด้านการจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน การจัดสถานที่ในเขตเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเมืองเก่าที่มีชีวิตเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
          กลุ่มที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ในที่ประชุมได้เสนอแนวคิดให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดจิตสำนึก สร้างความร่วมมือในการสร้างเมืองให้สะอาด สวยงาม ส่งเสริม การคัดแยกขยะต้นของ การใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติก หนุนเสริมชุมชนปลอดขยะ การจัดการขยะอินทรีย์ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

27750187 1996258673722407 7992618418413969549 n

          นายสุรพล เธียรสูตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลเมืองน่านได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากสหวิชาชีพสาขาต่างๆ ทั้งในระดับชาติและในพื้นที่จังหวัดน่านในการระดมพลังคลังสมองเพื่อสรรค์สร้างแผนงานในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนเป็นอย่างดียิ่ง ตามพันธกิจที่เทศบาลกำหนดไว้ 6 มิติ ได้แก่ เมืองสะอาดสวยงาม เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองปลอดภัย เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เมืองแห่งสังคมคุณภาพธรรมาภิบาลและเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยจะดำเนินการนำข้อเสนอแนะอันสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์จากคลังสมองทุกภาคส่วน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองน่านและแผนปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อสังคมต่อไป

27752239 1996258773722397 4403719566791929288 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top