27540791 1983323511682590 7722242975288617703 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานการประชุม ติดตามการเตรียมการการดำเนินงาน ของคณะกรรมการคลังสมอง เทศบาลเมืองน่าน เพื่อให้การดำเนินงานแต่ละด้าน ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเตรียมจัดการประชุมใหญ่ “คลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561”เดินหน้าสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” NAN THE CITY OF HAPPINESS : A LIVELY OLD TOWN ในวันที่ 2 ก.พ.2561 นี้ ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน
          30 ม.ค. 61 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆเพื่อหารือเตรียมการจัดการประชุมคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 ก.พ.61 ที่จะถึงนี้ 

27072743 1983323501682591 790353294116085036 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่า เทศบาลเมืองน่านหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนและสร้างสังคมน่าอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ” ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองน่าน คือการส่งเสริม สนับสนุน ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน 
          การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การศึกษาไทยในยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีการเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทย ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง ประชาชนมีสุข มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเกิดความสมดุลและยั่งยืน
          เทศบาลเมืองน่าน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรวมรวบองค์ความรู้ ภูมิปัญญา อันทรงคุณค่า จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ที่สร้างคุณประโยชน์ ให้กับจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่อง เพี่อเป็นแนวทางในการดำเนินการและสืบทอดให้คงไว้สืบไป โครงการคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2561 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของเทศบาลเมืองน่าน ที่ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาอาชีพ ทั้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับประเทศ และจังหวัดน่าน มาร่วมกันระดมสมองให้คำแนะนำ เสนอแนะทัศนะความต้องการในการพัฒนาเมืองน่านให้เกิดความยั่งยืนโดยที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ความเป้ฯ “น่าน” ไว้ภายใต้การเปลี่ยนเปลี่ยนของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างสมดุล 

27544886 1983323381682603 5965336640872614035 n

          จากผลการประชุมในครั้งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ซึ่งเทศบาลเมืองน่านได้นำไปกำหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนงานและจัดทำโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและผลจากการระดมสมอง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการร่วมระดมสมอง วางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติและรับผิดชอบร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล จนเกิดการพัฒนาเมือง ในด้านต่างๆ ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์กรต่างๆ ทั้งในระกับชาติและสากล อย่างเห็นได้ชัดเจนในเชิงประจักษ์ ทั้งทางด้านเศษรฐกิจ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี เทศบาลเมืองน่านได้กำหนดแนวทางในการระดมพลังคลังสมองเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายในการสร้างสรรค์ อนุรักษ์และพัฒนาเมือง ประจำปี พ.ศ. 2561 คือ “ น่าน...นคร แห่งความสุข.....เมืองเก่าที่มีชีวิต ” NAN THE CITY OF HAPPINESS : A LIVELY OLD TOWN
          อนึ่งคณะกรรมการคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งมีหน้าที่ระดมความคิด รวบรวมข้อมูลของคลังสมองแต่ละด้าน นำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองน่านในรูปของแผนงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ 1.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 2.ด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัยเมือง 3.ด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได้ 4.ด้านสิ่งแวดล้อม 5.ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 6.ด้านการศึกษา 7.ด้านศาสนา 8.ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี 9.ด้านกีฬาและนันทนาการ และ 10.ด้านการจัดการภูมิสถาปัตย์และผังเมือง

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย /ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

018395
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
197
288
485
15155
3695
9891
18395

Your IP: 54.234.228.78
2018-12-10 17:16
Scroll to top