27540791 1983323511682590 7722242975288617703 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานการประชุม ติดตามการเตรียมการการดำเนินงาน ของคณะกรรมการคลังสมอง เทศบาลเมืองน่าน เพื่อให้การดำเนินงานแต่ละด้าน ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเตรียมจัดการประชุมใหญ่ “คลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561”เดินหน้าสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” NAN THE CITY OF HAPPINESS : A LIVELY OLD TOWN ในวันที่ 2 ก.พ.2561 นี้ ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน
          30 ม.ค. 61 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆเพื่อหารือเตรียมการจัดการประชุมคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 ก.พ.61 ที่จะถึงนี้ 

27072743 1983323501682591 790353294116085036 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่า เทศบาลเมืองน่านหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนและสร้างสังคมน่าอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ” ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองน่าน คือการส่งเสริม สนับสนุน ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน 
          การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การศึกษาไทยในยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีการเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทย ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง ประชาชนมีสุข มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเกิดความสมดุลและยั่งยืน
          เทศบาลเมืองน่าน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรวมรวบองค์ความรู้ ภูมิปัญญา อันทรงคุณค่า จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ที่สร้างคุณประโยชน์ ให้กับจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่อง เพี่อเป็นแนวทางในการดำเนินการและสืบทอดให้คงไว้สืบไป โครงการคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2561 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของเทศบาลเมืองน่าน ที่ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาอาชีพ ทั้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับประเทศ และจังหวัดน่าน มาร่วมกันระดมสมองให้คำแนะนำ เสนอแนะทัศนะความต้องการในการพัฒนาเมืองน่านให้เกิดความยั่งยืนโดยที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ความเป้ฯ “น่าน” ไว้ภายใต้การเปลี่ยนเปลี่ยนของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างสมดุล 

27544886 1983323381682603 5965336640872614035 n

          จากผลการประชุมในครั้งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ซึ่งเทศบาลเมืองน่านได้นำไปกำหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนงานและจัดทำโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและผลจากการระดมสมอง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการร่วมระดมสมอง วางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติและรับผิดชอบร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล จนเกิดการพัฒนาเมือง ในด้านต่างๆ ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์กรต่างๆ ทั้งในระกับชาติและสากล อย่างเห็นได้ชัดเจนในเชิงประจักษ์ ทั้งทางด้านเศษรฐกิจ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี เทศบาลเมืองน่านได้กำหนดแนวทางในการระดมพลังคลังสมองเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายในการสร้างสรรค์ อนุรักษ์และพัฒนาเมือง ประจำปี พ.ศ. 2561 คือ “ น่าน...นคร แห่งความสุข.....เมืองเก่าที่มีชีวิต ” NAN THE CITY OF HAPPINESS : A LIVELY OLD TOWN
          อนึ่งคณะกรรมการคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งมีหน้าที่ระดมความคิด รวบรวมข้อมูลของคลังสมองแต่ละด้าน นำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองน่านในรูปของแผนงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ 1.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 2.ด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัยเมือง 3.ด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได้ 4.ด้านสิ่งแวดล้อม 5.ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 6.ด้านการศึกษา 7.ด้านศาสนา 8.ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี 9.ด้านกีฬาและนันทนาการ และ 10.ด้านการจัดการภูมิสถาปัตย์และผังเมือง

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย /ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top