27540785 1983309961683945 2925072550926779500 n

          “ASEAN Clean Tourist City Standard” รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวเทศบาลเมืองน่านหลังจากพื้นที่เทศบาลเมืองน่านถูกประกาศยกย่องให้เป็น “เมืองที่มีมาตรฐาน การท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียน”
          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศรางวัล “ASEAN Clean Tourist City Standard” หรือมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียนจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในเวทีการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดเชียงใหม่ หลังประกาศนโยบายสร้างสรรค์พื้นที่เทศบาลเมืองน่านให้เป็นห้องรับแขกของจังหวัดน่าน โดยอาเซียนให้ความสำคัญในมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน 7 ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดความสะอาด ตัวชี้วัดการจัดการของเสีย ตัวชี้วัดการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด ตัวชี้วัดพื้นที่สีเขียว ตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงของเมือง และตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยว

27331961 1983309895017285 6680941381956091160 n

          นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้นำจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการประชุม The 37th ASEAN Tourism Forum 2018 โดยส่งเสริมให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว นำไปสู่ความเป็น "อาเซียนมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแชงกรี-ลาเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธาน Mr. Nguyen Ngoc Thien รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม และรัฐมนตรีท่องเที่ยวจากทุกประเทศอาเซียน พร้อมด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (The 37th ASEAN Tourism Forum 2018) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้จัดการประชุมฯ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ASEAN : Sustainable Connectivity ,Boundless Prosperity” โดยมีผู้นำจาก 10 ประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตรคู่เจรจา ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย เข้าร่วมการประชุม ถือเป็นเวทีหารือด้านการท่องเที่ยวสำคัญของอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา และศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฯเชียงใหม่

27073332 1983309991683942 526940186777738135 n

          ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยมยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่การประชุมประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมกับการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนออกมาอย่างเป็นรูปธรรม สู่เป้าหมายร่วมกัน สืบเนื่องจากข้อตกลงและเริ่มแผนงานและดำเนินการเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนของอาเซียนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา นับจากการประชุมอันสำคัญในครั้งนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่อาเซียนได้จับมือกันเร่งเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันในการสร้างมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และความพึงพอใจสูงสุดแก่นักท่องเที่ยว เพื่อการเติบโตไปด้วยกันและพร้อมๆ กันของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
          นอกจากนี้ การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 37 ยังได้นำสมาชิกร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวทางเรือ (Cruise Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) และการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยว เน้นย้ำความสำคัญของการที่อาเซียน 10 ประเทศ ต้องพัฒนาความร่วมมือเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกัน พร้อมเชิญชวนประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย ให้เข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อขยายโอกาสของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว อีกทั้ง มีการมอบรางวัล ASEAN Sustainable Tourism Award เป็นครั้งแรกให้กับจังหวัดและชุมชนเด่น อีกทั้งยังมีการมอบรางวัลประจำปี พร้อมกับรางวัลมาตรฐาน ASEAN Green Hotel Standard, MICE Venue Standard, ASEAN Clean Tourist City Standard และ ASEAN Sustainable Award
          การประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (37th ASEAN Tourism Forum 2018 : ATF 2018) มีขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ผลักดันนโยบาย ปีท่องเที่ยววิถีไทย…เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หารือและพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพธุรกิจบริการของการท่องเที่ยว นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว (Single Destination) ตลอดจน เป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนต่อกลุ่มประเทศพันธมิตรคู่เจรจา รวมทั้งนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 2,000 คน ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศของประเทศไทยให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย…เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การสัมมาทางวิชาการ ASEAN Gastronomy Conference นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมากมาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ศูนย์พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ , ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย , ชุมชนบ้านไร่กองขิง ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ฯลฯ โดยหวังให้เป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

018409
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
211
288
499
15155
3709
9891
18409

Your IP: 54.234.228.78
2018-12-10 17:46
Scroll to top