26991795 2022280474455690 193758929630431425 n

          เทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการส่งเสริมการใช้จักรยาน ในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) เป็นปีที่ 2 “ปั่น แวะ วัด แวดเวียง” สนับสนุนโดย สสส. มุ่งหวังให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่ดี ลดการใช้พลังงานเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน เก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง ด้วยการปั่นจักรยาน
          21 ม.ค.2561 ณ ข่วงเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้จักรยาน ในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) เป็นปีที่ 2 สนับสนุนโดย สสส. มุ่งหวังให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีสุขภาพ กาย ใจ ที่ดี ลดการใช้พลังงานโดยการปั่นจักรยาน โดยมีนักปั่นให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

26805180 2022280667789004 4946815304698081892 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า จากกระแสความนิยมการใช้จักรยาน ในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ จักรยาน ในด้านวัตถุประสงค์ของการใช้จักรยานนั้น มีผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน และกลุ่มผู้ใช้จักรยานเป็นกิจกรรมนันทนาการ ในกลุ่มหลังนี้ยังมีความแตกต่างกันในระดับความสามารถของการขับขี่ บางกลุ่มต้องการขี่จักรยานเพียงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ขณะที่บางกลุ่มขี่เพื่อทดสอบและท้าทายความสามารถของตน เช่นขี่ระยะทางไกลหรือขี่ในเส้นทางที่ยากลำบาก เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง ในพื้นที่จังหวัดต่างๆจึงจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ เส้นทางจักรยาน จุดจอดจักรยาน และจัดกิจกรรมรณรงค์ประเด็นจักรยาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นบางส่วนเพื่อการลงทุน และดำเนินการ ให้การใช้จักรยานของประชาชนทั้งเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน และการนันทนาการเป็นไปได้จริงทั้งนี้แต่ละท้องถิ่นมีหลักการและฐานคิดต่อการ ลงทุนเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานแตกต่างกัน บ้างก็เพื่อลดปัญหาการจราจร บ้างก็เพื่อลดการใช้พลังงานและลดมลภาวะทางอากาศ บ้างก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ แต่ทุกพื้นที่มีเป้าหมายและความคาดหวังที่เหมือนกันประการหนึ่งคือการสร้าง เสริมสุขภาวะของประชาชนโดยใช้จักรยานเป็นสื่อกลาง

26907661 2022280684455669 4197218806288030416 n

          อย่างไรก็ตาม ขณะที่มีกระแสความนิยมการใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปัญหาที่เกี่ยว เนื่องจากการใช้จักรยานก็กำลังเป็นประเด็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง หาทางป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้จักรยานเองและของผู้ใช้ รถใช้ถนนที่ร่วมเดินทางบนเส้นทางเดียวกัน แม้ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการว่ามีผู้ใช้จักรยานประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเป็นจำนวนเท่าใดต่อปี แต่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ขับขี่จักรยานบนถนนสาธารณะประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ และเสียชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง แนวคิดด้านการส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้อง เร่งดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะเพื่อการเดินทางในวิถีชีวิต หรือ เพื่อเป็นกิจกรรมนันทนาการยามว่างพร้อมที่จะนำจักรยานออกมาใช้ด้วยความมั่น ใจในความปลอดภัย

26991728 2022280897788981 1337865221772534297 n

          การส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานดังกล่าว จึงมิอาจทำแต่เพียงการลงทุนด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ถึงการใช้จักรยานอย่างปลอดภัย การขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะในประเด็นการ ใช้จักรยานในชุมชน รวมถึงการจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการในการใช้จักรยานให้มาก ขึ้น ล้วนเป็นภาระหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้จักรยาน ในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) สนับสนุนโดย สสส. จะได้วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การดำเนินกิจกรรมย่อยต่างๆ ภายใต้โครงการดังกล่าว และจะจัดประชุม ประชาคมเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ ซึ่งจะมีการแจ้งรายละเอียดกิจกรรม วันเวลา สถานที่ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลเมืองน่าน อาทิ เสียงตามสาย รายการวิทยุเทศบาลเมืองน่านของประชาชน เวปไซต์ www.nancity.go.th และสื่อสารมวลชนต่างๆต่อไป

26904502 2022280924455645 7665230111027211437 n

26991772 2022280851122319 72246034535632590 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top