26814755 1967931436555131 5411539578026060165 n

          ตามที่เครือข่ายชาวนาจังหวัดน่าน ได้มีการรวมตัวกัน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพของข้าว จากการผลิตเพื่อบริโภค มาเป็นการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมี มูลนิธิฮักเมืองน่าน เป็นผู้ประสานงาน ปัจจุบันมีการจดทะเบียนเป็นเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและสัตว์ พันธุ์ดีจังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีเพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อให้เกษตรกรในกลุ่มฯ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ การเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่สามารถยกระดับจากเกษตรกรทั่วไป เป็นกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งมีเครือข่ายทั้งหมด 11 เครือข่าย คือ1) กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์บ้านน้ำพาง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม2) กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง 3) กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน4) กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเขื่อนแก้ว ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน5) กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนมูลพัฒนา ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน6) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านปัวชัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง7) กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาเคียน ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา8) กลุ่มทำนาปลอดสารพิษบ้านบุญเรือง-ขึ่ง ตำบลไหล่น่าน และตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา9) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง10) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าอ้อย ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข11) กลุ่มโรงเรียนขาวนาบ้านกลางเวียง-ปงสนุก ตำบลกลางวียง อำเภอเวียงสา

26814857 1967931296555145 166507733892301982 n

          ในการจัดกิจกรรม “ข้าวใหม่ ปลามัน” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ สืบสานพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ที่ชาวนาจังหวัดน่านร่วมกับนักวิชาการปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาเอง จึงกำหนดให้มีจัดกิจกรรมไว้ 3 วัน คือ ตั้งแต่ วันที่ 19-21 มกราคม 2561 โดยมีกิจกรรมสำคัญๆ ดังนี้- พิธีกรรมสู่ขวัญ- ประกวดพันธุ์ข้าว พันธุ์ส่งเสริม ได้แก่พันธุ์ กข.6, กข.10 และสันป่าตอง พันธุ์ปรับปรุง ได้แก่พันธุ์ ข้าวน่าน 59 เบอร์ 15-18 พันธุ์ธัญสิริน และ พันธุ์พื้นเมือง การจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชาวนา และจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการ เกษตร ของเครือข่ายชาวนา และหน่วยงานภาคี การชิมข้าวใหม่ที่ชาวนาปรับปรุงพันธ์ขึ้นเอง และข้าวพันธุ์ที่ทางราชการส่งเสริม การตักบาตรข้าวใหม่ เวทีเสวนาเชิงวิชาการประเด็น “ชาวนาน่าน ชาวนาไทย การเชื่อมโยงสู่นโยบายของรัฐบาล”

26734333 1967933739888234 152401996961775528 n

          การจัดกิจกรรมหนาวนี้กระซิบรักที่น่านในปี พ.ศ.2561 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 2561 สถานที่จัดกิจกรรมหลักคือข่วงกระซิบรัก (ข่วงน้อย) ด้านข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านและข่วงเมืองน่านโดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน มีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน การแสดงแบบของเครือข่ายชาวนาน่าน 
          นอกจากนี้ตลอดทั้ง 3 วัน มีการจำหน่ายอาหาร สินค้าของฝากของที่ระลึกถนนคนเดิน “กาดข่วงเมืองน่าน” ด้วย ส่วนกิจกรรรมไฮไลท์ที่สำคัญ ภาคเช้าของวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 6.30 น. เริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ณ ข่วงเมืองน่าน พิธีบายศรีสู่ขวัญบริเวณข่วงกระซิบรัก พิธีสืบชะตา ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร และบูชาเทียนเสริมสิริมงคลตามแบบประเพณีน่านโบราณ กิจกรรมลอดซุ้มพญานาคคู่ขวัญ ณ วัดภูมินทร์ กิจกรรมผูกรักมัดใจ ฯลฯ 
          เทศบาลเมืองน่านจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมหนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ข้าวใหม่ ปลามัน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 2561 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 5471 0234 ต่อ 102, 321 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน โทร 0 5477 5169www.nancity.go.th

26814491 1967931313221810 2653374222105885779 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top