26734122 1964365726911702 1006468761028610824 n

          นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน พร้อมจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูผู้ประกอบคุณงามความดีที่ล่วงลับไปแล้ว คำขวัญ “วันครู” ครั้งที่ 62 คือ “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”
          16 ม.ค.61 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูผู้ประกอบคุณงามความดีที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ ในงานมีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรีโดย นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน โดยสาระสำคัญตอนหนึ่งของสารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พุทธศักราช 2561 ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ครู” เป็นบุคคลที่มีความหมายและความสำคัญต่อทุกคนในสังคม ในบานะที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ ปลุกฝังความคิดและจิตใจ ให้ศิษย์มีความเจริญทั้งทางสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติโดยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ การหล่อหลอมความคิด และคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน เพื่อจะได้เติบโตเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของชาติ มีระเบียบวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คำขวัญ “วันครู” ครั้งที่ 62 คือ “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” เพื่อให้ครูได้ภาคภูมิใจว่า เป็นปูชนียบุคคลผู้สร้างกำลังคนคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งศิษย์ทุกคนได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพรักและซาบซึ้งในพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้อีกทั้ง ยังเป็นแบบอย่างในการดำรงตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

26907128 1964365720245036 8714159463970079526 n

          วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครูด้วยเหตุนี้ในทุกปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย สถานที่ ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครูทั่วประเทศ

26815136 1964366010245007 7736614384892026474 n

26238901 1964365723578369 3127057229851151541 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top