26734122 1964365726911702 1006468761028610824 n

          นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน พร้อมจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูผู้ประกอบคุณงามความดีที่ล่วงลับไปแล้ว คำขวัญ “วันครู” ครั้งที่ 62 คือ “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”
          16 ม.ค.61 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูผู้ประกอบคุณงามความดีที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ ในงานมีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรีโดย นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน โดยสาระสำคัญตอนหนึ่งของสารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พุทธศักราช 2561 ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ครู” เป็นบุคคลที่มีความหมายและความสำคัญต่อทุกคนในสังคม ในบานะที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ ปลุกฝังความคิดและจิตใจ ให้ศิษย์มีความเจริญทั้งทางสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติโดยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ การหล่อหลอมความคิด และคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน เพื่อจะได้เติบโตเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของชาติ มีระเบียบวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คำขวัญ “วันครู” ครั้งที่ 62 คือ “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” เพื่อให้ครูได้ภาคภูมิใจว่า เป็นปูชนียบุคคลผู้สร้างกำลังคนคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งศิษย์ทุกคนได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพรักและซาบซึ้งในพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้อีกทั้ง ยังเป็นแบบอย่างในการดำรงตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

26907128 1964365720245036 8714159463970079526 n

          วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครูด้วยเหตุนี้ในทุกปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย สถานที่ ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครูทั่วประเทศ

26815136 1964366010245007 7736614384892026474 n

26238901 1964365723578369 3127057229851151541 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

071912
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
152
167
1090
25509
48003
9209
71912

Your IP: 107.21.16.70
2019-01-17 09:35
Scroll to top