26239600 1964362250245383 5603839799818591788 n

          สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามสายวิชาอาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นำหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครศึกษาดูงานพื้นที่“เทศบาลเมืองน่าน” เมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนระดับอาเซียน 

26904148 1964362080245400 8082701448324215459 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร นำโดยนาง เติมศิริ จงพูลผล ผอ.กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง นางสาว นิจศรา ธรรมชีวีวงศ์ ผอ.กองนโยบายและแผนงาน นางสาว วรนุช สวยค้าข้าว ลขานุการสำนักสิ่งแวดล้อมพร้อมบรรยายพิเศษ กรณี เทศบาลเมืองน่านได้รับเลือกเป็นเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน จากการที่สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายวิชาอาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีทักษะและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรสำนักสิ่งแวดล้อมและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต ประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงานสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้าฝ่ายสังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 50 เขต จึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองน่านและลงพื้นที่ชุมชนมหาโพธิ์และชุมชนใกล้เคียงเพื่อเรียนรู้การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนเป็นสำคัญ

26804656 1964362243578717 2200431795773243579 n

26733665 1964362086912066 7562222291224578568 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top