26230650 1960004447347830 1345016291332339763 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โครงการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากจังหวัดพิษณุโลกกว่า 26 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำคณะโดย นางธีราภรณ์ ยงค์ฤประพันธ์ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.พิษณุโลก
          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชนและพหุภาคีร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ส่งเสริมกิจกรรม 3R ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ และศึกษาดูงานในเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมอาเซียน ณ จังหวัดน่าน พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้แก่ บุคลากรของสำนักงานเทศบาลทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 30 คน จากการที่เทศบาลเมืองน่าน มีกิจกรรมที่เป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จากการที่ได้รับรางวัล ASEAN ESC AWARD 2017 และสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่เข้าร่วมศึกษาดูงานจากหลากหลายองค์กรทั่วประเทศ

26230933 1960004430681165 8808167971062075899 n

26730971 1960004234014518 708825814742062587 n

26731032 1960004254014516 7477776222714050485 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Scroll to top