26219925 1960001847348090 8911840116436080192 n

          ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านจำนวน 31 ชุมชน ประกอบด้วยหัวหน้าบ้าน อสม.ผู้สูงอายุ ผู้นำเยาวชน กลุ่มแม่บ้านและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหา ความต้องการ โครงการ สู่การดำเนินการจัดทำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆต่อไป

26239152 1960001957348079 4867008560941599025 n

26814600 1960001844014757 6512845392136566699 n

26730619 1960002074014734 7782543779404457862 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Scroll to top