26055866 1943645915650350 211850354172759427 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเปิดเผยว่า โดยจังหวัดน่านได้รับการแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนิน โครงการ “ ของขวัญปีใหม่ 2561 ของศูนย์ดำรงธรรม ” โดยให้จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือ การให้บริการทางทะเบียนและบัตรสำหรับประชาชน การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ข้อมูล ที่ตั้งสถานที่สำคัญและหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งประสานประสานวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีประชาชนประสบอุบัติเหตุ และแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับประชาชน เทศบาลเมืองน่านจึงเปิดให้บริการตามโครงการ “ของขวัญ ปีใหม่ 2561” ของศูนย์ดำรงธรรม ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม – 2 มกราคม 2561 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ

26001231 1943645812317027 742076607194203135 n
          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเทศบาลเมืองน่านมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตามาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว มีการอำนวยความสะดวก ให้บริการข้อมูลคำแนะนำให้กับประชาชนผู้มารับบริการ การจัดช่องทางสำหรับ ผู้พิการตามแนวทางอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design For All) การเชื่อมโยงและบันทึกข้อมูลด้านงานทะเบียนราษฎรไปยังสำนักทะเบียนกลาง ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย งานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน ให้บริการการรับแจ้งเกิด การแจ้งเกิดเกินกำหนด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ การทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีขอมีบัตรครั้งแรก) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีทำบัตรเดิมหาย, ชำรุด) การขอหมายเลขประจำบ้าน การตรวจ คัด และรับรอง สำเนารายการทะเบียนราษฎร ฯลฯ โดยให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ
          ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 054-773840 054-710234 ต่อ 115 www.nancity.go.th facebook สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน

26166464 1943645912317017 5491823811770654613 n

26169390 1943645815650360 4745288054743107402 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Scroll to top