26114076 1941578332523775 7338347986476148707 n

          นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ รณรงค์ป้องกันและลดความศูนย์เสียจากภัยหนาว ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์เอกชน ในการนี้ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ข่วงเมืองน่าน (26 ธันวาคม 2560) 
          คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งในประเทศ และประเทศนานาชาติเป็นจำนวนมาก เกิดความสลดใจแก่ทั้งโลก นับเป็นโอกาสสำคัญในการที่จังหวัดน่านได้รณรงค์เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตใต้สำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) แก่ประชาชน สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองให้พ้นจากภัย และเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จึงมีนโยบายให้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้งวาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห้งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดน่านขึ้น ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและองค์กรเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และตื่นตัวเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา เพื่อจิตใต้สำนึกด้วยความปลอดภัย (Safety Mind) ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคม ชุมชน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ 

25660140 1941578245857117 8639490057130198812 n

          โดยมีหน่วยภาครัฐ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรการกุศล และอาสาสมัครที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติ และการป้องกันภัยประเภทต่าง ๆ

26114219 1941578242523784 1920026796421968072 n

26166004 1941578249190450 5544401356323418338 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

018412
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
214
288
502
15155
3712
9891
18412

Your IP: 54.234.228.78
2018-12-10 17:55
Scroll to top