26114076 1941578332523775 7338347986476148707 n

          นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ รณรงค์ป้องกันและลดความศูนย์เสียจากภัยหนาว ภัยแลง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์เอกชน ในการนี้ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ข่วงเมืองน่าน (26 ธันวาคม 2560) 
          คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งในประเทศ และประเทศนานาชาติเป็นจำนวนมาก เกิดความสลดใจแก่ทั้งโลก นับเป็นโอกาสสำคัญในการที่จังหวัดน่านได้รณรงค์เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตใต้สำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) แก่ประชาชน สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองให้พ้นจากภัย และเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จึงมีนโยบายให้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้งวาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห้งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดน่านขึ้น ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและองค์กรเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และตื่นตัวเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา เพื่อจิตใต้สำนึกด้วยความปลอดภัย (Safety Mind) ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคม ชุมชน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ 

25660140 1941578245857117 8639490057130198812 n

          โดยมีหน่วยภาครัฐ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรการกุศล และอาสาสมัครที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติ และการป้องกันภัยประเภทต่าง ๆ

26114219 1941578242523784 1920026796421968072 n

26166004 1941578249190450 5544401356323418338 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Scroll to top