25994575 1939581992723409 1538697936506925530 n

          (25 ธ.ค.2560 ณ อาคารประหยัดพลังงาน เทศบาลเมืองน่าน) นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณี : แนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน โดยมีนางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมและเภสัชกรชานนท์ สุภาพ เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการให้บริการและการปฏิบัติเกี่ยวกับตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญปลอดภัย
          น้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม จึงนับเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องดำเนินการ และยังสอดคล้องกับแนวคิดสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งเคยมีมติว่าการเข้าถึงน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัยเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

25659591 1939582112723397 470462622191635635 n

          ด้วยสภาวะตลาดมีการแข่งขันกัน ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำดื่มที่จำหน่ายโดยตรง โดยเฉพาะกรณีน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้นมีปัญหามาก เพราะน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ส่วนใหญ่ขาดการบำรุงรักษาที่ดีพอ ไม่มีการล้างไส้กรองหรือตรวจสอบคุณภาพน้ำ จนกลายเป็นแหล่งกระจายเชื้อโรคไปโดยปริยาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคบิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ไวรัสตับอักเสบเอ เป็นต้น
          ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ถือได้ว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการบริโภคน้ำดื่ม น้ำบริโภค ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบันมีตู้น้ำดื่มดื่มหยอดเหรียญ เขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 58 ตู้ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น กระจายไปตามจุดต่างๆของชุมชน นอกจากนั้นยังพบว่ามีผู้ประกอบกิจการ จำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้มายื่นขออนุญาตประกอบกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

25994573 1939582076056734 9152341326989246515 n

          จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการบำรุง รักษา ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารแก่ประชาชนที่บริโภคน้ำดื่มดังกล่าว ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการดังกล่าว เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการบำรุง รักษา ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการดังกล่าวงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันจะนำมาซึ่งการสร้างความปลอดภัยของประชาชนในการบริโภคน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ปลอดภัย

25659271 1939581989390076 4031483994473642621 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Scroll to top