25550534 1938288412852767 3337772414273033267 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพฯ คณะที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษ กรณี : เทศบาลเมืองน่าน : “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการเมืองกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคี”
          วันนี้ (22 ธ.ค. 2560) เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพฯ นำโดยนายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนคณะศึกษาดูงาน กรณี : “เทศบาลเมืองน่าน : บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการเมืองกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคี เพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน”

25552038 1938288516186090 628909662071176200 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายถึงการดำเนินงานด้านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ เทศบาลเมืองน่าน หนึ่งในภารกิจสำคัญของเทศบาลเมืองน่านที่มีการดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาคีและภาคประชาชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ระดับประเทศและชุมชนปลอดภัยระดับโลกต่อคณะศึกษาดูงาน โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน เนื่องจากเทศบาลเมืองน่านมีนโยบายด้านการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างเมืองน่านให้น่าอยู่ในทุกมิติ ได้รับโล่เกียรติคุณจากกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัย ระดับโลก (A Safe Community) ลำดับที่ 316 จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2559 รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC AWARD 2017) จากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยดำเนินการตามวิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่น เอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็น ชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ” มุ่งสู่การเป็น “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต”

25659421 1938288512852757 438536641736996937 n

25659478 1938288406186101 7832466136761775971 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Scroll to top