25507863 1933030790045196 3291047599107421066 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านร่วมใจให้ นายสวั่น ทิพยา ชุมชนบ้านดอนแก้ว พร้อมด้วยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน จากการที่เทศบาลเมืองน่านและองค์กรภาคีได้ร่วมมือร่วมใจก่อสร้างบ้านให้ นายสวั่น ทิพยา บ้านดอนแก้ว ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
          เนื่องจากบ้านถือเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต การอยู่อาศัยในบ้านที่มั่นคงแข็งแรง จะทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกมั่งคง ปลอดภัย สุขกาย สุขใจ ที่สำคัญคือบ้านหลังนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คนน่านไม่เคยทอดทิ้งกัน เมืองน่านนั้น เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองปลอดภัย หนึ่งเหตุผลหลักที่สำคัญคือ ความมีน้ำใจของชาวน่าน โดยภาครัฐคอยหนุนเสริม สนับสนุน ดังการมอบบ้านหลังนี้ ภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน แกนนำชุมชนบ้านดอนแก้ว ทุกภาคส่วนของเทศบาลเมืองน่าน และทุก ๆ ภาคส่วนที่ร่วมในการสนับสนุนบ้านหลังนี้ 

25398780 1933030703378538 1916149192712353802 n

          นายสวั่น ทิพยา มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนบ้านดอนแก้ว แต่ได้ไปประกอบอาชีพที่จังหวัดลำปางตั้งแต่อายุ 34 ปี จนถึงปัจจุบันอายุ 67 ปี มีความประสงค์ที่จะกลับมาอยู่ภูมิลำเนาเดิม คือชุมชนบ้านดอนแก้ว แต่ปรากฏว่าบ้านเดิมที่เคยอาศัยอยู่มีสภาพทรุดโทรม ประกอบกับ นายสวั่น ทิพยา มีโรคประจำตัว ซึ่งต้องอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดโปร่งเหมาะสม เทศบาลเมืองน่านร่วมกับโรงพยาบาลน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน แกนนำชุมชนบ้านดอนแก้ว จึงได้มีมติร่วมกันในการสร้างบ้านให้ นายสวั่น ทิพยา ในบริเวณที่ดินมรดก โดยในการสร้างได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ คุณอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน สนับสนุนเสา พันเอกจิตรพล-คุณสิริมาศ รุจานนท์ สนับสนุนบล็อกคอนกรีต คุณปราณี บุญซื่อ สนับสนุนสีทาบ้าน นอกจากนี้ยังมีผุ้ร่วมสนับสนุนเงินได้แก่ ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน ชมรมเพื่อผู้ยากไร้ ฯ ชุมชนบ้านดอดแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดน่าน คุณบัวผา แก้วมงคล คุณวารีธร จินดาวรรณ คุณบรรหาร ศิลาเพชร คุณพรศิลป์ พิทักษ์บุญชัย 

25498436 1933030540045221 1883412741179609857 n

          นอกจากนี้ยังมีบุคลากรเทศบาลเมืองน่าน พนักงาน พนักงานจ้าง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายประชารัฐ กองทุนวันละบาท ร่วมให้การสนับสนุนเงินในการ ส่วนแรงงานในการก่อสร้างใช้แรงงานจิตอาสาและพนักงานจ้างเหมาของเทศบาลเมืองน่านและได้รับความร่วมมือจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นอย่างดี ที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนช่วยเหลือ อนึ่งในระหว่างที่ นายสวั่น ทิพยา รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และรอการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ ได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากโรงพยาบาลน่าน

25399011 1933030546711887 2597998576420749564 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top