24909832 1921670514514557 170769530772927817 n

          นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมือน่าน ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ในโอกาสศึกษาดูงานการดำเนินนโยบายด้านสังคมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวขาว เทศบาลเมืองน่าน
          6 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางลัดดา ฝายนันชัย รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นำโดย นายธเนศ คืนตัก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระบือ นายธนธัต ชูแสง รองนายกเทศมนตรี นายผ่อง ศรีสุด รองนายกเทศมนตรี นายเจษฎา หลิ้นหล่อ ประธานสภาฯ ในโอกาสมาศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองน่าน กรณีการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองน่าน (โรงเรียนดอกเสี้ยวขาว) โดยมี นางทัศนีย์ นันทสว่าง ผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนดอกเสี้ยวขาว นางศิริรัตน์ มณเฑียร ครูฝ่ายการเงิน, สท.ร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนดอกเสี้ยวดอกขาว กว่า 30 คน 

24852637 1921670324514576 6733230077909736541 n

          จากการที่เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จึงได้ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองน่าน หลังจากเทศบาลเมืองน่านได้รับการรับรอง จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A Safe Community ) และได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ จนเกิดผลประจักษ์เป็นรูปประธรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในปัจจุบัน

24862303 1921670454514563 4917098442998843452 n

24909548 1921670581181217 1450052181089885451 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top