พิมพ์

24058842 1913956151952660 8650440849825825408 n

          นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางลัดดา ฝายนันชัย รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพฯ พร้อมบรรยายพิเศษ กรณี : เทศบาลเมืองน่าน : บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการเมืองกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคี”

          วันนี้ (1 ธ.ค. 2560) เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นางอริสาบุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางลัดดา ฝายนันชัย รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองน่านร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพฯ นำโดย นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย โดยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนคณะศึกษาดูงาน กรณี : เทศบาลเมืองน่าน : บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการเมืองกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคี” เพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

24059200 1913957618619180 2520154774400499401 n

          โดย นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายถึงการดำเนินงานด้านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ เทศบาลเมืองน่าน หนึ่งในภารกิจสำคัญของเทศบาลเมืองน่านที่มีการดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาคีและภาคประชาชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ระดับประเทศและชุมชนปลอดภัยระดับโลกต่อคณะศึกษาดูงาน โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน เนื่องจากเทศบาลเมืองน่านมีนโยบายด้านการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างเมืองน่านให้น่าอยู่ในทุกมิติ ได้รับโล่เกียรติคุณจากกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัย ระดับโลก (A Safe Community) ลำดับที่ 316 จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2559 รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC AWARD 2017) จากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยดำเนินการตามวิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่น เอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็น ชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ”

24174182 1913956155285993 8367353900288615084 n

24232164 1913956445285964 2497518256401753131 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th