พิมพ์

24232403 1913946871953588 6745030653015433272 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับรางวัลสถานที่ดีเด่น ที่เอื้อต่อคนพิการ เนื่องในงาน วันคนพิการสากลและงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (ระดับดีมาก ได้แก่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน และระดับดี ได้แก่ อาคารประหยัดพลังงานภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน) ทั้งนี้การพัฒนาอารยสถาปัตย์ดำเนินตาม ตามวิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ” (1 ธ.ค.2560)

24131510 1913947035286905 4409874332424195521 n

          โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอารยาสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2560 ณ HALL 1 -2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยในปี 2560 สหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) คือ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” (Transformation towards sustainable and resilient society for all) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ.2570) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (leave no one behind) ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่มีการเดินงานด้านคนพิการ คนพิการต้นแบบ และรางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ทั้งนี้ พก. ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2560 และพิจารณาคัดเลือกสถานที่ของหน่วยงาน องค์กร ที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ เพื่อเข้ารับรางวัล ในการนี้เทศบาลเมืองน่าน ได้รับ 2 รางวัล คือระดับดีมากสถานที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน และระดับดี สถานที่อาคารประหยัดพลังงาน

                           24231739 1913946975286911 965360249035333301 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th