24174350 1912235678791374 7805951502506586038 n

          จังหวัดน่านเตรียมเปิดกิจกรรม Kick off โครงการตลาดประชารัฐ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ข่วงเมืองน่าน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ องค์กรเอกชน กลุ่มพลังประชาชน ทุกภาคส่วน เตรียมมอบบัญชีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ การแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดส้มตำลีลา การแสดงดนตรีโฟล์คซอง ฯลฯ 
          จังหวัดน่าน ดำเนินงานบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดเดิม เพื่อให้มีพื้นที่ตลาดสำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น สามารถสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น รวมถึงการลดต้นทุนทางการตลาดและการเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ เช่น สินค้าตามฤดูกาล สถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ตลาดในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ภายในจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรได้นำสินค้าไปขายในพื้นที่ดังกล่าว ในราคาค่าเช่าถูก หรือไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นการค้าขายด้านการตลาด และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้กับกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยจะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน จากตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท (รายละเอียดเพิ่มเติม www.market.moi.go.th ) สำหรับกิจกรรมการ Kick off โครงการตลาดประชารัฐ จะมีขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นี้ ณ ข่วงเมืองน่าน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ องค์กรเอกชน กลุ่มพลังประชาชน ทุกภาคส่วน ในงานจะมีการ มอบบัญชีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ การแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดส้มตำลีลา การแสดงดนตรีโฟล์คซอง ฯลฯ

24174361 1912235612124714 1085883556004485715 n

          ด้าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน และช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านตลาดชุมชน โดยใช้กลไกตลาดชุมชนเป็นช่องทางให้กับเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายควบคู่กับการพัฒนาสินค้า OTOP และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ในแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) อันเป็นการวางฐานราก ของประเทศในอนาคต พื้นที่ข่วงเมืองน่านถูกคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ “ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ” เพื่อ “ สร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข” โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบกับถูกคัดเลือก ให้ดำเนินการพื้นที่ต้นแบบ “ตลาดต้องชม” โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งในปี พ.ศ.2560-2561 ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวน่าน เทศบาลเมืองน่าน กลุ่ม อปพร.เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านและหน่วยงานภาคีได้ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน รณรงค์“กาดข่วงเมืองน่าน ตลาดต้องชม” ดังกล่าวเพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานผลประโยชน์ฯ ฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 054-710234 ต่อ 134

24129519 1912235505458058 2931947416686493265 n

24131500 1912235502124725 5752968949941835177 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Scroll to top