24129464 1912226702125605 221668871874633847 n

          ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในงาน 3 เป็งสรงน้ำพระธาตุเจ้าชายาประดิษฐ์ ปิดทองพระเจ้าทันใจ เพื่อสมทบทุนการบูรณะพระอุโบสถ ทอดถวาย ณ วัดสวนหอม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วันที่ 2-3 ธันวาคม ศกนี้
          เนื่องด้วยคณะศรัทธาวัดสวนหอมได้ร่วมกันจัดงาน 3 เป็ง สรงน้ำพระธาตุเจ้าชายาประดิษฐ์ ปิดทองพระเจ้าทันใจและจะทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในครั้งนี้ได้จัดให้มีการถวายผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถที่กำลังทรุดโทรมไปไม่สะดวกในการบำเพ็ญกุศลตลอดถึงการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ด้วย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำทุนทรัพย์ไปบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถต่อไป กำหนดการ วันเสาร์ ที่ 2 ธ.ค.2560 เวลา 19.00 นงเป็นต้นไป มีมหรสพสมโภช วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ทำบุญตักบาตรบริเวณลานพระธาตุ 9.00 น. บวงสรวงเทวดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ และ 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระธาตุประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมพื้นเมืองน่าน 

24176766 1912226585458950 3905885710836081818 n


          วัดสวนหอม (ชายาประดิษฐ์) ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านสวนหอม (บ้านหนองหม้อ) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจรดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้จรดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันออกจรดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ วัดสวนหอมสร้างเมื่อ พ.ศ.2366 ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2502 เสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ 1 หลัง เจดีย์ 1 องค์ หอไตร 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอฉัน 1 หลัง กุฏิ 2 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง พระพุทธรูปสำริดหน้าตัก 10 นิ้ว 1 องค์ วัดสวนหอม ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากคณะศรัทธาด้วยดีเรื่อยมา ต่อมาแม่เจ้ายอดหล้า (หล้าน้อย) พระชายาแห่งพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 64 ได้มีศรัทธาอุปถัมภ์สร้างธรรมาสน์เอกทรงปราสาทถวายไว้ที่วัดสวนหอม พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ ได้เป็นประธานสร้างวิหารวัดสวนหอมขึ้น 1 หลังดังปรากฏในจารึกประชุมพงศาวดารพระเจ้าน่านตอนหนึ่งว่า “(พ.ศ.2455 ได้สร้างพระวิหารวัดสวนหอม ตำบลหัวเวียง 1 หลัง ก่ออิฐถือปูน มีเพดานลงรักปิดทอง น้อยทะเป็นสล่า สิ้นเงิน 4,600 บาท)” เนื่องจากวัดสวนหอมได้รับการอุปถัมภ์จากแม่เจ้ายอดหล้าพระชายาพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ จึงได้ชื่อว่า (วัดสวนหอมชายาประดิษฐ์) การบริหารปกครองมีเจ้าอาวาสที่ทราบนามคือ พระอธิการอุตธิยา พระอธิการอินต๊ะ โพธิ(อินเขียน อิทฺธิวโร) พระสโกณ พระอินแก้ว พระอธิการเทพวงศ์ สทฺธาธิโก พระอธิการทอง ทีฆายุโก พระอธิการยงยุทธ ธมฺมปวโร พระครูผาสฺกนันทวัฒน์(ศราวฺธ สฺขวฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดสวนหอมในปัจจุบัน

24231860 1912226428792299 105281006280369091 n

24058730 1912226432125632 2946898592678553562 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top