24176975 1911128285568780 3330689180347920691 n

          โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประเภทสำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลและเมืองเมืองพัทยา ราษฎรไม่เกิน 30,000 คน ขณะที่นายอาทิตย์ บุญคง อดีตปลัดเทศบาลเมืองน่าน รับประกาศเกียรติคุณผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อราชการในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ด้าน จ.ส.อ.ปัญญา จันทอง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ เข้ารับประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น
          30 พ.ย.2560 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเทศบาลเมืองน่าน โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว หลังคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประเภทสำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล และเมืองเมืองพัทยา ราษฎรไม่เกิน 30,000 คน ขณะที่นายอาทิตย์ บุญคง อดีตปลัดเทศบาลเมืองน่าน รับประกาศเกียรติคุณผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อราชการในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ด้าน จ.ส.อ.ปัญญา จันทอง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ เข้ารับประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น

24068235 1911128288902113 8203418841735240772 n

          จากการที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้มีการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560 โดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร พิจารณาคัดเลือกสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทยา สำนักทะเบียนเขตของกรุงเทพมหานคร ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสำนักทะเบียน ระดับกรม ซึ่งกรมการปกครองได้แต่งตั้ง รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ได้ดำเนินการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้วปรากฏว่า ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎรไม่เกิน 30,000 คน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น ได้แก่ จ.ส.อ.ปัญญา จันทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ โดยมีเกณฑ์การประเมิน 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1.ด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย 2.ด้านการบริหารจัดการกระบวนงานและบุคลากร 3.ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนผู้มารับบริการ 4.ด้านอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ 

24301038 1911128302235445 1032234479583193900 n
          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า ปัจจุบันเทศบาลเมืองน่านมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตามาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว มีการอำนวยความสะดวก ให้บริการข้อมูลคำแนะนำให้กับประชาชนผู้มารับบริการ การจัดช่องทางสำหรับ ผู้พิการตามแนวทางอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design For All) การเชื่อมโยงและบันทึกข้อมูลด้านงานทะเบียนราษฎรไปยังสำนักทะเบียนกลาง ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย งานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน ให้บริการการรับแจ้งเกิด การแจ้งเกิดเกินกำหนด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ การทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีขอมีบัตรครั้งแรก) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีทำบัตรเดิมหาย, ชำรุด) การขอหมายเลขประจำบ้าน การตรวจ คัด และรับรอง สำเนารายการทะเบียนราษฎร ฯลฯ โดยให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ

24059085 1911130885568520 1811502490910577003 n

          ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 054-773840,054-710234 ต่อ 115 www.nancity.go.th facebook สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top