24174572 1910013625680246 3609818332534978296 n

          คณะกรรมการสวนภูมิรักษ์ จังหวัดน่าน ขอเชิญร่วมงาน “วันรักษ์สวนภูมิรักษ์น่านครั้งที่ 16” ณ บริเวณสวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา (ลินกัลน์อะแคเดมี) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป 
          สวนภูมิรักษ์จังหวัดน่านชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการคือ “สวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน” เป็น 1 ใน 6 สวนภูมิรักษ์ในประเทศไทยที่สถานบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) สภาคริสตจักรในประเทศไทยโดยโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างขึ้นถวายพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ทำพิธีเปิดสวนภูมิรักษ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ตามแนวพระราชดำเนิน ดังนี้ เพื่อ “สร้างป่าใหญ่ในเขตเมือง” เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้เห็นความสำคัญของต้นไม้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้หายากและสมุนไพรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ทั้งนี้อยู่ในความดูแลบำรุงรักษาโดย 4 ชุมชน 1 สถานคือบ้านอรัญญาวาส บ้านดอนแก้ว บ้านประตูปล่อง บ้านเมืองเล็นและโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เป็นรูปแบบของคณะกรรมการชื่อว่า “คณะกรรมการสวนภูมิรักษ์จังหวัดน่าน”

23915964 1910013892346886 3963190508839116786 n

          โดยในงาน “วันรักษ์สวนภูมิรักษ์น่าน ครั้งที่ 16” วันที่ 4 ธันวาคมนี้ มีกิจกรรมภายในงานมากมายอาทิ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ กิจกรรมการประกวดเรียงความ การประกวดสุนทรพจน์ การแข่งขันฟุตบอล ชาย 5 คน รุ่นอายุ 12 ปี ระดับประถมศึกษา การแข่งขันเปตอง ทีมผสม (ชายหญิง) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวนภูมิรักษ์น่าน โทร 054 - 710603

24129560 1910013879013554 687975535073011994 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top