23915961 1909981599016782 7400403049939033854 n

          นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมการประชุมดังกล่าว
          วานนี้ (28 พ.ย. 2560) ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 4/2560 จากการที่จังหวัดน่านได้รับการประกาศเป็นเมืองเก่าตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 กันยายน 2548 และคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่ามีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ละพัฒนาเมืองน่านเพื่อทำหน้าที่ประสาน ติดตามตรวจสอบ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางโครงการ แผนงานที่ได้จัดทำไว้ ตามแผนแม่บท และผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน ทั้งนี้ จังหวัดน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และพัฒนาจังหวัดน่าน จึงได้จัดให้มีการประชุม ดังกล่าว 

24232601 1909981595683449 8713290484059668942 n

          โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจ อาทิ การพัฒนาอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเดิมให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ล้านนาตะวันออก มอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านดำเนินการจัดทำป้ายสื่อความหมายการพัฒนาอาคารศาลากลางหอเดิม มอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านรื้อโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ในศาลากลางจังหวัดหลังเดิม มอบหมายให้เทศบาลเมืองน่านตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเดิม การจัดการเรื่องระบบจราจร ที่จอดรถ ในพื้นที่เมืองเก่าน่าน (ตำรวจ, เทศบาล, ท่องเที่ยวและกีฬา) การจัดแสงไฟในพื้นที่เมืองเก่าน่าน 
          นอกจากนี้ยังมีเรื่องเสนอพิจารณา กรณี โรงพยาบาลน่านขอใช้พื้นที่อาคารองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดน่าน หลังเดิม เป็นคลินิกหมอครอบครัว องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ขอให้ อพท. ดำเนินการ เรื่อง การปรับปรุง ศาลากลางหลังเดิม รวมถึงการปรับรูปแบบ ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน (ธกส.)ให้มีรูปแบบสอดคล้องกับเมืองเก่าน่าน

24174587 1909981712350104 8704334181842466195 n

24294180 1909981592350116 6813976949584398940 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top