24174719 1907361329278809 3797740572769938813 n

          27 พ.ย. 60 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรณี แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคม มีการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน ดังนี้ รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

24068299 1907361222612153 5639162587022833224 n

          นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาในที่ประชุม ญัตติ : ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ญัตติ : ขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินรายได้สะสม จากการย้ายและรวมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่านบ้านพระเนตร ให้แก่ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองน่าน” โดยสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบญัตติเสนอพิจารณาดังกล่าว

24129846 1907361235945485 3968164061753134197 n

24131524 1907361225945486 5826645538545221997 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

000006
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
0
6
0
6
0
6

Your IP: 54.80.188.87
2018-10-22 06:33
Scroll to top