24174719 1907361329278809 3797740572769938813 n

          27 พ.ย. 60 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรณี แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคม มีการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน ดังนี้ รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

24068299 1907361222612153 5639162587022833224 n

          นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาในที่ประชุม ญัตติ : ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ญัตติ : ขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินรายได้สะสม จากการย้ายและรวมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่านบ้านพระเนตร ให้แก่ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองน่าน” โดยสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบญัตติเสนอพิจารณาดังกล่าว

24129846 1907361235945485 3968164061753134197 n

24131524 1907361225945486 5826645538545221997 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top