23795492 1904052362943039 5716962797654067040 n

          งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความสมานฉันท์สามัคคี สร้างสรรค์คุณงามความดีในสังคมแก่พนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองน่าน
          24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการกับพนักงานจ้างและพนักงานจ้าง ตามภารกิจ กองฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วย นายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวย้ำถึงการปฏิบัติงานให้ตรงตามภารกิจของพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ ตามระเบียบของทางราชการ กองฝ่ายต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชน สร้าง คุณความดีให้เกิดขึ้นในองค์กรและสังคมต่อไป

23843181 1904053136276295 4722316252120755466 n

23915627 1904052359609706 4399235226112646220 n

23795136 1904052452943030 5577020592820658350 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top