23755519 1903841476297461 5270115935256538881 n

          23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางลัดดา ฝายนันชัย รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางสาวรุ่งรัตน์ บูรพาวิจิตรนนท์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี นำโดย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด พร้อมคณะในโอกาสศึกษาดูงานเทศบาลเมืองน่าน กรณีการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชน อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมือง

23755722 1903844869630455 3097922404147451038 n

          ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในการบริการของเทศบาล ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของบ้านเมือง ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการรวมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงบริการ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อีกทั้งในปัจจุบันมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาร้องเรียน โดยมรการจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำเทศบาล ขึ้นเป็นอีกภารกิจหนึ่งของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด การศึกษาดูงานเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร่วมกัน ให้สามารถสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในการทำงานร่วมกัน การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรม และการดูงาน ของคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครปากเกร็ด ให้ตระหนักเข้าใจ กระตือรือร้น ใส่ใจ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ดให้มีประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

23794873 1903841596297449 3734459008957868052 n

23755714 1903841482964127 2797694034709281531 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top